След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, на 22.12.2015 г.  Висшият съдебен съвет сключи с „Дженерали Застраховане” АД договор за групова застраховка „Злополука” на живота и трудоспособността на общо 14640 действащи и предстоящи за назначаване магистрати, съдебни и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписването, членове на ВСС, членове на Инспектората на ВСС, служители в НИП и съдебни служители.   

Асоциацията на прокурорите в България участва вдейността на работната група, сформирана от ВСС  през пролетта на 2014 година за подготовка на заданието по предстоящата обществена поръчка. Решението на ВСС да ангажира в подготовката на предстоящата поръчка и представители на съсловните организации на магистратите е резултат от активната кампания,  която АПБ започна през 2013 година за договаряне на по-изгодни по размер застрахователни обезщетения при настъпване на временна загуба на работоспособност поради злополука или заболяване.

През пролетта на 2013 година Асоциацията на прокурорите в България и Съюза на съдиите в България отправиха съвместно писмо до ВСС с призив, да бъдат преразгледани застрахователните условията в договора от 2012 година за изчисляване на размера на обезщетения при временна неработоспособност поради заболяване или злополука. Двете професионални организации окачествиха тези условия за неприемливи като изтъкнаха, че предвидените застрахователни обезщетения са значително  по-ниски по размер, в сравнение в изплащаните  обезщетения от предходни години. „..Осигурителните плащания при ползване на отпуск поради заболяване се изчисляват на база максималния осигурителен доход. За членовете на ВСС, за повечето магистрати, както и за част от съдебните служители те са далеч под размерите на трудовите им възнаграждения. Затова на застрахователните обезщетения в тези случаи се разчита като на средство за известно компенсиране на разликите между трудово възнаграждение и осигурителни плащания…”

Съвместната дейност в работната група не постигна желания ефект.Откритата процедура беше прекратена, поради отказ на  класирания кандидат за изпълнител.

Съсловните организации на магистратите не бяха уведомени за началото на втората процедура по ЗОП и не участваха в обсъждането на спецификациите по следващата обществена поръчка. Поради това Асоциацията на прокурорите в България категорично се разграничава от дейността и решенията на работната група по подготовката на втората по ред обществена поръчка.

Първото, което прави впечатление при прочита на новия договор е сериозното отстъпление в размера на застрахователната сума за всяко застраховано лице, която при предишния договор от 2012 година и при първата процедура, в която участва Асоциацията, беше в размер на 81 000 лева, а в настоящия договор е в размер на 40 000 лева, разделени на 35 000 при настъпване на основните покрити рискове в следствие на Злополука и 5 000 при настъпване на допълнителните покрити рискове в следствие на Заболяване. Такова разделение на основанията и сумите за плащане по отделните обезщетения е против интересите на застрахованите лица. То пряко и негативно рефлектира върху размера на предвидените обезщетения по сключения договор и то в случаите, който в най-голяма степен касаят застрахованите, а именно, обезщетенията при временна загуба на работоспособност, вследствие от злополука или заболяване.

Другото, което прави силно впечатление е изключително високия праг на брой болнични дни, след който се получава правото на обезщетение. В настоящия договор той е определен на над 30 календарни дни, като обезщетението се определя в проценти, но от сумата от 5 000 лева. Тази договорна клауза също е изцяло рестриктивна за застрахованите и това е изцяло нов подход, приет от ВСС, за разлика от всички предходни договори, в които предвидения праг за получаване на право на обезщетение е бил значително по-нисък, в рамките на минимум 5 дни престой в болнично заведение, или 10 болнични дни. По този начин се елиминира възможността за обезщетение на огромния брой от случаите, а именно, тези в които застрахованите са ползвали болнични дни в следствие на заболяване, което е продължило по-малко от 30 календарни дни. Отделен е въпросът за размера на това обезщетение, който вече се изчислява на базата на една значително по-малка по размер сума.

Критичното ни отношение към този договор се затвърждава и от обстоятелството, че тези отрицателни параметри са постигнати след едно значително увеличение на цената на общия размер на застрахователната премия, която ВСС ще трябва да плати. За сравнение, при предходния договор от 2012 година тя е била в размер на 865 274, 67 /осемстотин шестдесет и пет хиляди двеста седемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/ лева без ДДС, а при настоящия договор е 3 885 602,40 /три милиона осемстотин осемдесет и пет шестстотин и два 0,40/ лева без ДДС. Казано по ясно, имаме един по-неизгоден за застрахованите лица договор, но за сметка на това при 4,5 пъти завишаване на цената по него.     

Считаме за необходимо да посочим, че в хода на дискусиите на работната група, в които участва и АПБ, се постигна съгласие за начина, по който следва да бъде изчислен минималния размер на застрахователното обезщетение при настъпване на временна загуба на неработоспособност, причинена от злополука и заболяване. Беше взето решение да бъдат класирани тези кандидати, които предложат в своите оферти обезщетение в размер не по- малък от 0,1 % от застрахователната сума, посочена в техническото задание на поръчката /81000 лева/.  Този метод на изчисление даваше гаранции на магистратите и служителите, че при настъпване на временна нетрудоспособност поради злополука  на застрахованото лице ще се изплати обезщетение в размер от 81 лева дневно за целия период на неработоспособност. Така за 10 дни неработоспособност поради злополука ще бъде изплатено застрахователно обезщетение в размер от  810 лева, срещу 50 лева от договора от 2012  за същия период.  

   В  договора от 22.12.2015 година се констатира промяна в условията относно формирането на размера на обезщетение, която по неблагоприятен начин засяга социалните права на магистратите и служителите от съдебната система. 

 При временна загуба на работоспособност, причинена от трудова или битова  злополука или от злополука, настъпила по повод на изпълнение на служебни задължения или злоумишлени действия на трети лица, настъпила по повод на изпълнение на служебни задължения, застрахователят изплаща на застрахованото лице обезщетение, в размер от 0,04% от лимита на застрахователната сума от 35 000 лева, т.е по 14 лева на ден. Независимо, че в своята абсолютна стойност  договореното обезщетение е с по-благоприятно  в сравнение с обезщетението,  по договора от 2012 година, неговият размер е почти 6 пъти по-нисък от  минималния размер на обезщетението, за което се постигна съгласие в работната група.

Налице са и други аргументи, които ни дават основание да заявим, че договорът  от 2015 година не предоставя адекватна и пълноценна защита на интересите на застрахованите лица. За разлика от договора за застраховка от 2012 година, който предвиждаше възстановяване на всички медицински разноски в размер до 40 000 лева, по сега действащия  договор  на възстановяване подлежат разноски в размер до 500 лева на година. 

Различна е регламентацията и на дневните пари, предвидени за болничен и престой при злополука  по приключилия договор за застраховка и по сега действащия договор. По договора от 2012 година болничният престой се заплаща съобразно неговата продължителност по договорената тарифа и така до 10 дни застрахованото лице получаваше по 10 лева на ден, от 11 до 20 дни – по 30 лева на ден, от 21 до 30 дни –  по 40 лева на ден и т.н. Сумите се изплащат независимо дали болничният престой е бил платен или безплатен. По сключения сега договор при болничен престой в резултат от злополука застрахователят изплаща 0,03 % от лимита на застрахователната сума от 35 000 за всеки ден болничен престой, т.е от по 10,50 лева на ден. В договора не е уговорено изрично, че сумата се заплаща независимо дали болничният престой е платен или безплатен. Следва да отбележим, че  работната група, в която участва АПБ, беше взето решение минималният размер, който следва да предложи изпълнителят, възлиза на 0,02% от застрахователната сума / 81 000 лв./ , когато е налице болничен престой от злополука или заболяване т.е. 16, 20 лева на ден.  Участникът, предложил по-малко от 0,02 % се отстранява от участие и не се допуска до оценяване и класиране.

С новия договор за застраховане най-засегнати са лицата, по отношение на които временната загуба на работоспособността в следствие от заболяване е продължила  до 30 календарни дни включително.В този случай застрахователно обезщетение не се изплаща.  При продължаване на временната нетрудоспособност над 30 дни застрахованото лице  ще получи обезщетение в размер от 0,1000 % от лимита на договорената застрахователна сума в размер от 5 000 лева.  т.е по 5 лева на ден.

 Това ограничение не е било предмет на  обсъждане в работната група, в чиято работа участва Асоциацията. Според решението на групата, което беше отразено в техническото задание на възложителя в първата обществена поръчка „при временна загуба на работоспособност от заболяване, вкл. и акутно или заболяване, настъпило по повод на изпълнение на служебните задължения в следствие на злоумишлени действия на трети лица, застрахователят изплаща на застрахованото лице обезщетение за всеки ден неработоспособност, изчислено като процент от застрахователната сума / 81 000 лева/, който не може да бъде по-нисък от 0,1 процента /т.е по 81 лева/ за всеки ден без ограничение на продължителността на неработоспособността.

Медицински разноски: По сега действащият договор медицинските разноски в следствие от заболяване се възстановяват за реално извършени разходи при лимит до 500 лева за година. Ако заболяването е свързано и с болничен престой застрахователят изплаща дневни пари в размер от 0,03 % от лимита на застрахователната сума от 5000 лева, за всеки ден болничен престой. т.е по 1,50 лева дневно. За сравнение - в  договора от  2012 година е предвидено  възстановяването на медицинските разноски  в размер до 15000 лева за срока на договора, а размера на сумата за болничен престой варира в зависимост от периода на престоя. Така по сега действащия договор застрахованото лице ще получи за 10 дни болничен престой 15 лева дневни пари, а по договора от 2012 година – 50 лева за същия период от време.

РАВНОСМЕТКАТА:  Сключеният на 22.12.2015 година договор за застраховка съдържа клаузи, които не осигуряват в оптимална степен защита на застрахователния интерес на магистратите и служителите, но въпреки това за този договор възложителят – ВСС ще изплати на застрахователя застрахователна премия в общ размер от 3 885 602,40 лева /без ДДС/, която надвишава 4,5 пъти сумата по пердходния застрахователен договор.

Обсъжданията на   параметрите на втората обществена поръчка протекоха в отсъствието на съсловните организации, без те да са били уведомени и за подновяване на процедурата и поканени за участие в нея.

Асоциацията на прокурорите в България се разграничава  от  решенията на комисията относно параметрите на договорените застрахователните обезщетения, и в частност тези, касаещи  обезщетенията при злополука и болест, както и  условията за възстановяване на медицинските разходи и разходите за болнично лечение.  При очевидното наличие на бюджет за сключване на договора за застраховка  е проявено неглижиране на интересите на магистратите и служителите, което демонстрира нежелание от страна на ВСС ги подкрепи към ефективно изпълнение на служебните задължения.

Заявяваме, че интересите на магистратите и съдебните служители не са били защитени при подготовката и провеждането на процедурата за сключване на настоящия договор за застраховка, и не се защитават и с неговото действие! 

 

Предварителната дейност на АПБ  представихме в  публикуваната в сайта на АПБ  дописка със заглавие Договорът за застраховка „Злополука” и интересите на магистратите. 

С текста на договора за групова застраховка и приложените документи в процедурата по ЗОП можете за де запознаете на страницата на Висшия съдебен съвет