Асоциацията на прокурорите в България проведе в периода 16.05.2016 -18.05.2016 г., в х-л „Севастократор”,  с. Арбанаси, общ. Велико Търново ежегодната пролетна Академия на тема: „Трафик на хора в България- реалност, резултати и предизвикателства”. Мероприятието е организирано съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и фондация „Ханс Зайдел”.

Семинарът беше открит от д-р Клаус Физингер – регионален ръководител на фондация „Ханс Зайдел за Югоизточна Европа”. Д-р Физингер представи дейността на фондация „Ханс Зайдел” в България.  Той подчерта, че темата „Трафик на хора” има различни  аспекти и отбеляза, че борбата с това явление е общ, международен проблем. За неговото преодоляване допринася и оперативното сътрудничество на европейско ниво, както и хармонизацията на законите на страните от ЕС с европейското законодателство. Д-р Физингел поздрави участниците в семинара и им пожела ползотворна работа.

Своето приветствие към присъстващите гости и участници отправи и г-жа Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора. Г-жа Димитрова изказа своята благодарност към фондация „Ханс Зайдел” за дългогодишната подкрепа и към Асоциацията на прокурорите в България за добрата съвместна работа.

„За да победи злото е необходимо само добрите хора да не правят нищо!”. С тази думи започна приветствието на Председателя на Асоциацията на прокурорите в България г-н Евгени Иванов, който акцентира на положителния факт, че обучението по тази толкова важна и актуална тема вече включва и прокурорите. Г-н Иванов поздрави представителите на фондация „Ханс Зайдел” и на Комисията за борба срещу трафика на хора и пожела на участниците в семинара ползотворни професионални дискусии.

Семинарните занятия започнаха с лекция на г-жа Гергана Кюркчийска – административен ръководител и районен прокурор на РП – Оряхово, ръководител на смесен екип за разследване към Евроджаст - Хага за периода 2008 – 2010 година. ( Ръководения от г-жа Кюркчийска екип е обявен за най-добра практика и е включен в историята на Евроджаст Хага, съгласно решение на пленарна сесия на Евроджаст от 2011 година), външен експерт към Меджународната организация по миграция и външен експерт към ГД БОП – Швейцария. 

Г-жа Кюркчийска изнесе лекции на тема „Основни аспекти и проблеми при разследване на престъпления с предмет – трафик на хора”, „Методика за разследване на престъплението „Трафик на хора” и „Международно сътрудничество и смесени екипи за разследване”.  Г-жа Кюркчийска очерта законодателната рамка на борбата с трафика на хора и насочи вниманието на участниците в семинара към задължението на органите на досъдебното производство да разяснят на жертвата от трафика и правата, регламентирани в специалните закони – право на специална закрила, при декларирано съгласие за сътрудничество - чл. 26 от Закона за борба с трафика на хора, правото на специална защита по реда на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, правото на подпомагане за претърпени имуществени и неимуществени вреди и правото на финансова компенсация, съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпление.  

По повод необходимостта да продължи хармонизацията на вътрешното законодателство на България с европейското  право г-жа Кюркчийска подчерта, че нашата страна е изправена пред нови европейски санкции заради разпоредбата на чл. 329 от НК, която дава възможност да се възбуди наказателно преследване и срещу пострадали от трафик с цел сексуална експлоатация, когато спрямо трафикираното лице не е била използвана принуда.  В своя лекционен курс г-жа Кюрчийска коментира и правата на жертвата от трафик, задължителната съдебна практика,  формите на международно сътрудничество, дейността на Международната организация по миграция, процедурата по създаване на смесен екип на разследване и проблемите,  които възникват в дейността на екипа по събиране на доказателства, методология на разследване на престъплението „трафик”.  България е една от  основните държави на произход на жертви на трафик в Европейския съюз. Трафикът на хора кумулира огромни парични ресурси, които се пренасочват и към наркобизнеса, и търговията с оръжия, а последното е предпоставка за развитието на тероризма.    

За полицейското сътрудничество при разследване на трафика на хора говори  Димитър Стоянов – инспектор в сектор „Трафик на хора” към Главна дирекция „Гранична полиция”.  Г-н Стоянов запозна участниците в семинара със структурата на Гранична полиция и нормативната уредба, която регламентира дейността на служителите от ГДГП, свързана с борбата срещу трафика на хора. В своята лекция г-н Стоянов представи начина дейността на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.

Административният ръководител и районен прокурор на РП – Павликени Атанас Филипов изнесе лекция на тема „Превенцията на ранните бракове”.Лекцията започна с кратка ретроспекция за произхода на ромите и техните обичаи. Ранните бракове, които са обичайни за тази общност  са съпроводени с принуда и домашно насилие и до голяма степен създават предпоставки за реализиране на трафик на хора. Г-н Филипов анализира нормативната уредба, регламентираща създаването и дейността на мултидисциплинарните екипи. В състава на тези екипи е задължително участието на представител на съответната община, районно полицейско управление и отдел „Закрила на детето”.  В зависимост от конкретния случай могат да бъдат поканени, по преценка на съвета, прокурор, съдия, педагогически съветник, член на КБППМН, личен лекар на детето и т.н.  Мултидисциплинарният екип, с оглед на спецификата на случая, набелязва конкретни мерки за реинтеграция на пострадалото дете, като водещата цел на дейността на екипа е да бъдат премахнати последиците от претърпяното насилие.

За националната политика за противодействие на трафика на хора в България и ролята на Националната комисия за борба с трафика на хора говори главният експерт АНКБТХ г-жа Анита Димитрова.  В своята лекция г-жа Димитрова посочи нов механизъм за склоняване на жертвата към трафик –  поставяне на жертвата в банковата зависимост. Разясни дейността на създадените координационни механизми за работа с жертви на трафик – Националният механизъм за насочване на жертвите на трафик, Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина и транснационалния механизъм за насочване на жертвите на трафик.

Своя професионален опит, свързан с работа с жертвите на трафик сподели Г-жа Анна Николова  - психолог, фондация „SOS семейства в риск”.  Г-жа Николова разясни подхода, който трябва да бъде съблюдаван от органите на разследването при осъществяването на контакт с жертви от трафик. Пострадалият по-лесно би склонил да сътрудничи на разследването, ако спрямо него се проява добронамереност, съчувствие,  уважение, разбиране. Изграждане на позитивна обратна връзка, в рамките на която разследващите органи да уведомяват периодично жертвата за хода на делото, предоставяне на гаранции за сигурността на пострадалия и неговите близки. Г-жа Николова подчерта, че жертвата от престъпление „трафик” не губи правото си на престой в приютите за временно настаняване, дори и ако откаже да сътрудничи на органите на досъдебното производство.

Въпреки динамичната обучителна програма за участниците в семинара остана свободно време да се запознаят със забележителностите на гр. Велико Търново и на вечерята в р-т „Янтра”, да наблюдават  спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина”.