До 10 август гражданските и браншови организации  могат да дадат своите предложения за участници в Националната програма за 2017 година. Кандидатите не бива да членуват в политически партии.

Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог, да улесни диалога между гражданския сектор и политическите партии.

http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/info-1
 

Кандидатстването става онлайн чрез страницата на училището. Подробна информация и необходимите документи за номиниране и кандидатстване могат да бъдат намерени на http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/kandidatstvane.    

 Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю през септември. Те ще попълват и тестове. Таксата за участие е 1800 лева. Тя се поема от съответния участник.

Първият курс на Националната програма ще започне през ноември 2016.

Българското училище за политика „ Димитър Паница”, основано през 2001 година е неправителствена организация в обществена полза. Мисията на училището е да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен процес, водени от съвременните демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.  Чрез семинари, конференции и инициативи, насочени към професионалното развитие на млади обществени лидери, Българското училище за политика се стреми да насърчи процеса на демократизиране в България и страните от Западните Балкани и Черноморския регион. Мрежата от партньори включва  училища от Асоциацията на училищата за политически науки, функционираща под ръководството на Съвета на Европа, Холандския дом на демокрация и управление на закона, български обществени институции и изследователски центрове.