Успешно завърши  инициативата на Районна прокуратура – Плевен за създаване на Местна комисия за борба с трафика срещу хора в гр. Плевен.

На своето първо заседание за 2017 година  Националната комисия за борба срещу трафика на хора с пълно единодушие взе решение да бъде учредена  Местна комисия за борба с трафика на хора със седалище – гр. Плевен.

Новата  структура ще обедини и координира дейността на държавните органи, ангажирани с борбата срещу трафика на хора, за да бъдат осигурени и гарантирани ранната идентификация на престъплението, защитата на пострадалите лица, реализирана и чрез превенция посредством провеждане на информационно – образователна дейност сред потенциалните жертви.

  Необходимостта от създаване на регионалната структура е обоснована от специфичната за област Плевен комбинация на географски, културно–етнически, социални и икономически фактори, които благоприятстват разпространението на престъплението „трафик на хора“.  Това  явление  е прехвърлило отдавна не само регионалните, но и националните ни граници, за което свидетелства и публикуваната периодична информация за съвместното сътрудничество на прокурорите от гр. Плевен с немските съдебни власти във връзка с разследването на дела от този вид.

Асоциацията на прокурорите в България подкрепя това начинание,  идеята за коeто произхожда от г-н Владимир Николов - член на Управителния съвет на АПБ и административен ръководител на РП - Плевен. Инициативата се отчита като положителен резултат от успешното партньорство на Асоциацията с Националната комисия за борба с трафика на хора и фондация „Ханс Зайдел”. На проведения през 2016 г. съвместен семинар на тема „Трафик на хора – реалност, резултати и предизвикателства” категорично се открои потребността от  разширяване на дейностите по идентифициране и оказване на квалифицирана подкрепа на жертвата от трафик, което е част от дейността на комисията за борба с трафика на хора.

След публикуването на решението на НКБТХ  г-н Владимир Николов заяви: „Искам да споделя удовлетворението си, че инициативата на Районна прокуратура град Плевен за създаване на Местна комисия за борба с трафика на хора в Плевен беше доведена до успешен край! Благодаря на всички съмишленици и партньори- НКБТХ, Община- Плевен, Асоциация на прокурорите в България, ОД на МВР- Плевен, ТД на ДАНС Плевен, Районен съд град Плевен и Център "Отворена врата"- Плевен. Убеден съм, че новата структура ще допринесе за подобряване на координацията на всички ангажирани институции и гражданското общество, ще организира и осъществява необходимата превантивна и разяснителна дейност, ще подпомага и подкрепя пострадалите от тази тежка престъпна дейност”.