Висока международна оценка получи проектът на Асоциацията на прокурорите в България на тема: „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, добил през годините популярност под названието  „Екопроект”-а.  

Дейността на Асоциацията по Екопроекта беше отчетена положително в Доклада на Европейската комисия за България относно изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 2016.  

Проектът на АПБ е оценен като „успешен“ и е посочен като положителен пример „към съобразеното с риска осигуряване на спазването на правните задължения”. В документа са публикувани две препратки към сайта на Екопроекта, чрез които се достига до електронния  вариант на  ръководството „Престъпления против околната среда", както и до информациявъв връзка с дейностите на  Екопроекта.

Като положителен пример за дейността на България в сектор  „опазване на околната среда“ е посочено и  участието на нашата държава в    Европейската мрежа на прокурорите за околна среда (ENPE).Това участие стана възможно след като Асоциацията на прокурорите в България беше одобрена за представител на страната в  ENPЕ.

 Докладът на Европейската комисия е публикуван на 06.02.2017 година и е част от поредицата от 28  доклада, в които се анализира по отделно за всяка една държава – член на ЕС,  степента на изпълнение политиките на ЕС в областта   на околната среда. Докладите имат за цел да поставят началото на вътреобщностен дебат за анализ както на трудностите, възникнали на национално ниво при прилагането на общата европейска политика в сектора на опазване на околната среда, така и създадените добри национални практики.

 „Екопроектът”, стартира през 2010 година с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.  

Екипът на проекта, ръководен първоначално от г-н Камен Михов (национален представител на България в Евроджъст), а в последствие от г-н Виктор Тарчев (прокурор от СГП), обедини усилията и опита на прокурори от цялата страна, на експерти на Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и с активната помощ и съдействие на проф. Момяна Гунева:

-         проведе в рамките  обучение на  60 прокурора за методиките на разследване на престъпления против околната среда;

-         подготви и издаде ръководство „Престъпления против околната среда”;

-         създаде електронен сайт с дискусионен форум за регистрираните потребители;

-         учреди мрежа от прокурори, обучени по въпросите за наказателно преследване на престъпленията срещу околната среда.

С това бяха постигнати първоначално зададените проектни цели, но въпреки това екипът не преустанови своята дейност. Беше проведена  кампания по залесяване със смърч в природен парк „Витоша“, м-та „Офелиите“; беше извършен анализ на практическите проблеми по приложението на закона, посочени от прокурорите в хода на дискусиите по проекта. Екипът организира кръгла маса на тема ”Проблеми на наказателно-правната защита на околната среда”, на което събитие бяха обсъдени предложения до МОСВ за законодателни промени в областта на наказателно – правната защита на околната среда.

В рамките на проекта АПБ възложи изследване на действащото наказателно и свързаното с него специално административно законодателство, регламентиращо  опазването на околната среда. В резултат от инициативата  доц. д-р Ива Пушкарова – Гочева изготви  изследване на тема „Някои въпроси на наказателноправна защита на природата”, публикувано в сайта на  проекта.

 Средствата за масова информация отразиха подробно отделните етапи на проекта.  Пред медиите г-н Евгени Иванов – председател на Асоциацията на прокурорите в България, беше заявил:  Опазването на българската природа и борбата с посегателствата срещу нея са кауза, за която си заслужава човек да се бори! Ние точно това и направихме!“. А тази дейност сега е оценена и на международно ниво!