Висшият съдебен съвет стартира процедура по ЗОП  за сключване на договор за застраховка на магистрати и служители на съдебната власт. Съгласно заповед на Представляващия ВСС е утвърден състава на работна група, в която са включени представители на съсловните организации на магистратите, в т.ч. и двама представители на Асоциацията на прокурорите в България.

В проведеното първо работно съвещание пред членовете на работната комисия бяха обявени  приоритетните за  АПБ теми, които би следвало да бъдат поставени на задълбочено   и експертно обсъждане :

 а/ увеличаване на застрахователната сума за  всяко застраховано лице;

б/ намаляване на броя на болнични дни, като условие за възникване на правото на обезщетение;   

в/ въвеждане на нов метод за изчисляване на минималния размер на застрахователното обезщетение при настъпване на временна загуба на неработоспособност, причинена от злополука и заболяване;

г/ увеличаване на размера на обезщетението за временна загуба на работоспособност, причинена от трудова или битова  злополука или от злополука, настъпила по повод на изпълнение на служебни задължения или злоумишлени действия на трети лица, настъпила по повод на изпълнение на служебни задължения;

д/ възстановяване на всички медицински разходи в размер до 40 000 лева;  

е/ изплащане на обезщетение при  временната загуба на работоспособността в следствие от заболяване, независимо от неговата продължителност, като се приеме метод, гарантиращ справедливо по размер обезщетение;

ж/ пълно възстановяване на медицинските разноски  за лечение на заболяване, съобразно реално извършени разходи.

Необходимо е да отбележим, че  на  20.04.2017 г. Пленумът на ВСС взе решение в обхвата на предстоящата обществена поръчка за застраховане да бъдат включени и допълнителни рискове в резултат от заболяване. В същото заседание Пленумът на ВСС  възложи на  „КПМГ България” ООД  изработването на техническото задание на обществената поръчка, което следва да съдържа информация както за техническата спецификация на поръчката, така и за специфичните изисквания / критерии за подбор, критерии за възлагане на поръчката и показатели, включени в съответните критерии, мотиви за посочването на тези показатели/.

Непосредствено предстои представянето пред Пленума на ВСС на изготвеното  техническо задание за обсъждане и приемане.

Възлагането на техническото задание за обществената поръчка на субект, разполагащ със съответната експертиза в областта на застрахователната дейност и разширяването на персоналния състав на работната група - чрез включване на представители на съсловните организации, ни дават основание да изразим нашата надежда, че резултатът от общия труд ще докаже сериозно и отговорно отношение към социалните права на магистратите и служителите от съдебната система.  Ние съзнаваме, че договорените рестрикти

 

вни клаузи  на сега действащия договор за застраховка, поради направените тогава отстъпки от страна на възложителя - ВСС, поставят пред работната група сериозното предизвикателство да бъде постигнат същия интензитет  на защита на права на магистратите и служителите по начина, регламентиран в предходни договори, с които сравняваме сега действащия такъв. Въпреки трудностите сме убедени, че  съвместните усилия на членовете на работната група ще доведат до по – благоприятна уредба на клаузите, регламентиращи приоритетните теми, което е водещата цел на Асоциацията на прокурорите в България. Вярваме, че крайният резултат  (независимо от неговото  стойностно  изражение по отделните показатели) ще създаде усещане в магистратите за достойно и справедливо отношение към  техните социални права. 

В тази връзка се обръщаме към всички колеги да споделят своето мнение  или предложения, касаещи бъдещия договор за застраховка по електронната поща на АПБ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .