На 30.09.2017г. общото отчетно – изборно  събрание на Асоциацията на прокурорите в България не прие оставката на Председателя на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

 Общото събрание гласува оставката на Заместник - председателя на Асоциацията на прокурорите в България г-жа Гергана Мутафова.       Г-жа Мутафова встъпва в длъжност във ВСС, поради което Общото събрание й благодари за приноса в дейността на Асоциацията, за цялостната й работа и й пожела успехи в новото поприще.

Общото събрание отхвърли предложението на г-жа Мутафова да бъде гласувана оставката на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Общото събрание реши броят на членовете на Управителния съвет на АПБ да бъде увеличен от девет на единадесет.

За членове на Управителния съвет на АПБ бяха избрани  г-н Цветомир Йосифов – прокурор от ВКП, г-жа Даниела Ангелова – прокурор от Специализираната апелативна прокуратура; г-н Чавдар Грошев –  заместник на административния ръководител на РП – Пловдив.

         На 30.09.2017 г в гр. София, в сградата на Съюза на юристите в България беше проведено общо отчетно – изборно събрание на Асоциацията на прокурорите в България.

         Гости на събитието бяха г-н Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, г-н Борислав Сарафов – Заместник на Главния прокурор, г-н Николай Гунчев – Заместник – председател на Съюза на юристите в България, съдия от Върховен административен съд.

         В рамките на обявения дневен ред беше изслушан годишния доклад за дейността на Асоциацията, беше изслушан и приет финансовия отчет и доклада за проведения одит на АПБ. Бяха гласувани промени в устава на АПБ.

Изказването на г-н Сотир Цацаров беше направено в контекста на дневния ред, в точката, относно приключилия избор за членове на ВСС от квотата на прокурорите. Той постави редица въпроси, на които управителния съвет и общото събрание потърсиха отговор в последвалия дебат: Положил ли е управителния съвет на АПБ необходимите усилия да обедини прокурорите от страната и да изгради у своите членове усещане за доверие в Асоциацията; защитава ли  адекватно  професионалните и социални интереси на прокурорите; правилно ли са подредени приоритетите в дейността на управителния съвет и не следва ли същите да бъдат преразгледани; разполага ли управителния съвет с необходимите ресурси, за да ръководи дейността на Асоциацията в съответствие с легитимните  очаквания на своите членове.

В хода на  обсъжданията   г-н Евгени Иванов обяви мотивите за своята оставка, като посочи че счита за редно и уместно с оглед изборните резултати да престане да изпълнява длъжността Председател на УС на АПБ. “..Не желая да ставам причина за кумулиране на негативи по отношение на организацията ни, в която членувам от 17 години“, изтъкна г-н Иванов.

След бурни и продължителни обсъждания общото събрание единодушно не прие депозирана оставка на г-н Евгени Иванов.  Като отхвърли оставката на Председателя на АПБ и гласува против  предложението за оставка на УС на АПБ общото събрание изрази своя вот на доверие към членовете на ръководния орган на сдружението.  Този вот  изправя  управителния съвет пред предизвикателството да  преформулира визията и мисията  на организацията и като предприеме действия за решаване на  идентифицираните проблеми, да насочи дейността на АПБ в желаната от всички нас посока.

Рестартът започва!