На 14-ти март 2018 година в гр. Скопие, Република Македония беше подписан меморандум за сътрудничество между Асоциацията на прокурорите в Македония, Асоциацията на прокурорите в България, Асоциацията на прокурорите в Албания, Асоциацията на прокурорите от Босна и Херцеговина, Асоциацията на прокурорите в Косово, Асоциацията на прокурорите от Сърбия и Асоциацията на прокурорите от Черна гора.

Меморандумът има за цел да стимулира и развие  съвместното сътрудничество между сдруженията на прокурорите от балканските страни, за да бъде създадена мрежа за обмяна на опит между прокурорите – членове на съответната асоциация, както и за обмен на  информация между сдруженията от отделните държави относно техни предстоящи инициативи от национален или международен характер.  

Подписаният меморандум предвижда провеждане на ежегодни срещи на сдруженията на прокурорите, което събитие ще се организира на ротационен принцип. Всяка Асоциация – страна по меморандума, поема задължението да провежда веднъж годишно конференция на избрана от нея тема.

Меморандумът беше подписан в рамките на конференцията „Предизвикателствата пред страните от Балканския регион при разследване на финансови престъпления и при конфискацията на активи.”, организирана от Асоциацията на прокурорите в Македония и Немското сдружение за международно сътрудничество  (GIZ), като част от проект „Международна програма за борба с нелегалните финасови потоци”.

В рамките на  конференцията,  широко отразенаи в средствата за масова информация в Македония, бяха обсъдени националните нормативни уредби, международно сътрудничество, добрите практики, предизвикателствата при провеждането на разследване на финансови престъпления и свързаните с това конфискация на имущество и банкови активи.  Асоциацията на прокурорите в България беше представлявана от г-н Евгени Иванов – Председател на УС на АБ и г-н Камен Михов –член на УС на АПБ. Г-н Михов представи пред участниците в конференцията презентация по дискутираните теми, като сподели опита на българската прокуратура в борбата  срещу финансовите престъпления и  представи поредната стъпка в борбата срещу корупцията – приемането на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на  имуществото, придобито по престъпен начин.

Г-н Камен Михов и г-н Евгени Иванов проведоха среща с Главния прокурор на Република Македония – г-н Любомир Йовески на която обсъдиха бъдещата съвместна дейност на Асоциациите на прокурорите от България и Македония.