На 13.04.2019 г.  в гр. София се проведе VIII - то отчетно – изборно събрание на Асоциацията на  прокурорите в България.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България представи пред членовете на Общото събрание доклад за дейността на АПБ за периода м. септември 2017 – м. април 2019 година по следните направления: съвместна дейност с държавни органи и международни и местни неправителствени организации; обучения и мероприятия и становища на УС на АПБ.

 След приет самоотвод на досегашните членове  на управителния съвет – Камен Михов и   Цветомир Йосиф  Общото събрание пристъпи  към избор на председател  на АПБ и нов управителен съвет.

 За председател на управителния съветна Асоциацията на прокурорите в България единодушно беше избран Евгени Иванов – прокурор от Военно –апелативна прокуратура.

За членове на управителния съветбяха  избрани –   Владимир Чавдаров – Административен ръководител на АП -Варна,  Даниела Ангелова – прокурор от Апелативна специализирана прокуратура,   Милчо Генжов –прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Габрово,   Владимир Николов –прокурор от Районна прокуратура - Плевен, Чавдар Грошев - Административен ръководител на РП - Пловдив, Блага Георгиева – Административен ръководител на РП – Свищов,   Елин Алексов – прокурор от Военно окръжна прокуратура,  Ралица Първанова – прокурор от Софийска районна прокуратура ,  Веселина Николова – прокурор от РП - Пловдив, Христо Колев – прокурор от Окръжна прокуратура -Бургас. 

След приключване на общото събрание се състоя първото заседание  на новоизбрания управителен съвет, на което се проведе избор на двама заместник – председатели,  излъчени от състава на съвета. Управителния съвет единодушно преизбра Милчо Генжов и избра Даниела Ангелова за заместник – председатели на Асоциацията на прокурорите в България.