Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България преизбра единодушно  г-н Владимир Николов –  Окръжен прокурор на ОП – Плевен за Председател на сдружението

 

На 03.04.2022 г. се проведе Отчетно- изборното събрание на Асоциацията на прокурорите в България.  Гости на събитието бяха г-жа Ива Пушкарова - председател на Фондация за развитие на правосъдието; г-жа Ким Холдън – съветник по юридическите въпроси на Кралска прокурорска служба към Посолство на Великобритания; г-жа Мораг Риа – Кралска прокурорска служба към Посолство на Великобритания; г-н Евгени Иванов, член на ВСС от прокурорската колегия; г-н Николай Гунчев, заместник-председател на Съюза на юристите в България; г-жа Мария Карагьозова, председател на Асоциация „ Форум“; г-жа Десислава Михайлова, председател на Българска асоциация на съдиите по вписванията; г-жа Галина Странджева, член на УС на Българска асоциация на съдиите по вписванията; г-н Димитър Марков, директор „Правна програма“ към Център за изследване на демокрацията; г-жа Даниела Янева – Камара на следователите в България.

 

След откриване на общото събрание присъстващите беше дадена дума на гостите, които поднесоха своите приветствия към участниците.

Г-жа Десислава Михайлова изрази своята дълбока благодарност към АПБ за своевременната и адекватна подкрепа на Асоциацията на усилията на съдиите по вписвания да отстояват своите права и статут.  В знак на признателност връчи на председателя на АПБ Благодарствено писмо от името на Българската асоциация на съдиите по вписванията.

Г-н Николай Гунчев поздрави  членовете на АПБ  и изказа своето удоволствие от присъствието си на събранието. Той  призова членовете на Асоциацията да участват активно в съдебната реформа.

Г-жа Даниела Янева поздрави АПБ  и изказа своята увереност, че и за напред Асоциацияита на прокурорите в България и Камарата на следователите в България ще продължат за отстояват независимостта на прокурорите и следователите.

Г-н Димитър Марков благодари за поканата да участва като гост на събранието на АПБ и потвърди, от името на Центъра за изследване на демокрацията, готовността за партньорска дейност с АПБ и занапред.

         Г-жа Ива Пушкарова за пореден път изрази, от свое име и от името на Фондация за развитие на правосъдието, приятелското отношение към членовете на Асоциация на прокурорите в България. Тя увери, че винаги ще стои в подкрепа на битките за утвърждаване на АПБ, защото най-важното нещо за човека е да устоява своето право.

Приветствие поднесе и г-жа Ким Холдън. Тя изрази своето удовлетворение от резултатите от  съвместната дейност на Кралската прокурорска служба и Асоциацията на прокурорите в България.  Отбеляза отличното представяне на АПБ в конференцията за трафик на хора, съвместно организирана от Асоциация на прокурорите в България и Кралската прокурорска служба.   В знак на благодарност за участието ѝ като гост на събранието на АПБ и като активен партньор в дейността на организацията, г-н Николов, председател на УС на УС на АПБ, връчи на г-жа Ким Холдън, представляваща Кралската прокурорска служба, почетния знак на АПБ. 

Г-жа Мария Карагьозова подчерта, че партньорството между АПБ и Асоциация „ Форум“ вече има десетгодишна история. Благодари на г-н Евгени Иванов и г-н Милчо Генжов за приноса им към това партньорство.

Приветствие към участниците беше поднесено и от г-н Евгени Иванов. Той изрази своето удовлетворение от големия интерес, който е проявен от членовете на Асоциацията към това мероприятие, което е показателно за това, че Асоциацията има активен живот. 

Г-н Владимир Николов благодари на гостите за тяхното присъствие, което е признание към АПБ. Той приема тях,в лицето на представители на различни организации,като съмишленици на дейността на Асоциация на прокурорите в България, а също, че винаги могат да разчитат на АПБ като техен партньор. Той  представи отчета за дейността на Асоциацията на прокурорите в България за последната година, който беше приет без забележки от Общото събрание. Членовете на ОС приеха и  финансовия отчет на АПБ. 

Пристъпи се към  избор на Председател на УС на АПБ. За председател на Асоциацията беше номиран г-н Владимир Николов. Номинацията беше обоснована с отдадеността на г-н Николов към каузата Асоциацията на прокурорите в България, неговият неуморен труд, смелостта да защитава позициите на асоциацията, съпричастноста му към професионалните проблеми на прокурорите.  Членовете на Общото събрание не издигнаха друга кандидатура. Със 172 гласа „ЗА“ и нито един „против“ или „въздаржал се“  присъстващите членове на АПБ  категорично изразиха своя вот в подкрепа на г-н Николов.  След обявяване на крайния избор г-н Николов благодари  за доверието. Той отбеляза, че управителният съвет е работил в турбулентни, но интересни времена и изказа своята благодарност  към  членовете на УС за успешната и екипна работа.  Г-н Николов обяви трима от членовете на УС, които са изявили желание да се оттеглят от дейността на ръководния орган – г-н Милчо Генжов, г-н Чавдар Грошев и  г-жа Блага Георгиева. След това всеки един от тях  изложи пред присъстващите своите мотиви за решението си. Г-н Генжов съобщи, че предстоящото пенсиониране е причината да поиска да се оттегли от УС. Г-н Грошев изтъкна, че професионална ангажираност като административен ръководител на РП-Пловдив и научната му работата сферата на правото му ангажират почти цялото му време, поради което е възпрепятстван да участва пълноценно в дейността на УС.  Присъстващите  изслушаха и г-жа Блага Георгиева. Тя  обясни своето решение с предстоящи професионални предизвикателства, които ангажират вниманието й в изцяло друга насока, което ще й попречи да рабоги ефективно за асоциацията. Работата на тримата представители на УС бе отбелязана с дълбока признателност от членовете на АПБ, изразена с аплодисменти, изправени на крака.

Пристъпи се към провеждане на избор за членове на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. След проведените разисквания Общото събрание избра: Елин  Алексов –  административен ръководител на Военно – апелативна прокуратура; Даниела  Ангелова – прокурор  командирована във Върховна касационна прокуратура; Владимир Чавдаров – Апелативен прокурор  на АП  Варна;  Христо  Колев – прокурор от ОП - Бургас;  Ивайло Илиев – делегиран прокурор от Европейската прокуратура;  Ралица  Първанова – прокурор от Софийска районна прокуратура; Веселина  Николова – прокурор от РП – Пловдив; Мирослав  Овчаров – прокурор от ОП - Велико Търново; Елица  Калпачка – зам. районен прокурор от РП – Благоевград;  Десислава  Петрова – зам.градски прокурор на  Софийска градска прокуратура.

 След проведения избор на членове на УС на АПБ  бяха връчени две награди :  С наградата  „Прокурор на годината“ беше отличен г-н Атанас Илиев – зам. районен прокурор на РП – Пловдив. Г-н Милчо Генжов получи награда – плакет на АПБ и благодарствена грамота за цялостен принос към Асоциацията. 

Преди закриване на събранието членовете на Общото събрание бяха запознати с хода на организацията за непосредствено предстоящите събития – Лятно залесяване и Академия.

 

В духа на четвъртвековната традиция на Асоциацията на прокурорите в България мероприятието приключи с тържествена вечеря. В  непринудена и непосредствена обстановка беше направена следващата крачка към поредицата събития, свързани с честването на  25 годишнината от създаването на Асоциацията на прокурорите в България.