Милчо Иванов Генжов (Заместник-председател на АПБ) - роден на 11.08.1957 год. в гр. Габрово. Израснал и завършил средно образование в реална гимназия в гр. Трявна. Юридическото си образование завършил през м. януари 1982 год. в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. От м. март 1982 год. до м. март 1983 год. е бил стажант в Софийски градски съд. В прокуратурата е постъпил на 07.05.1983 год., като младши прокурор в районната прокуратура в гр. Севлиево, където последователно е бил зам.районен и районен прокурор. През м. февруари 2005 год. е назначен за зам. окръжен прокурор при окръжната прокуратура в гр. Габрово, от м. юни 2009 год. до м. юни 2014г. е окръжен прокурор, а понастоящем - прокурор в същата прокуратура. Член на асоциацията на прокурорите от 2009 год.

 


Даниела Благоева Ангелова (Заместник-председател на АПБ) - родена на 18.02.1964г. в гр. Кюстендил.Завършва ЮФ на Софийски университет „Св.Кл.Охридски“ през 1990г. Постъпва на работа в прокуратурата като младши прокурор в РП-Смолян от 1990г. до 1992г., а от 1992г. до 1995г. е прокурор в РП-Смолян. Последователно заема длъжностите прокурор в ОП-Смолян, зам.окръжен прокурор на ОП-Смолян, през което време е и говорител на прокуратурата. От м.юли 2009г. е окръжен прокурор на ОП-Смолян. След спечелен конкурс от м. юни 2014г. заема длъжността прокурор в Апелативна специализирана прокуратура. Членува в АПБ от 1999г. През 2016г. е наградена с „Почетен знак на СЮБ“ и грамота за професионални постижения и активна съюзна дейност. Участвала в многобройни семинари, конференции и работни групи  - към ВСС по изготвяне на договор  от 2017г. за застраховане на магистратите, както и към МП като представител на прокурорите в България при обсъждане  на законопроекти по НК,НПК,ЗСВ,ЗПКОНПИ,Наредбата за юридическото образование и др. Омъжена, с две деца.


Владимир Чавдаров Станков (член на УС) - роден на 1 декември 1965 г. Завършил право в СУ „св. Климент Охридски” през 1993 година. От 1993г. до 1999г. практикува като адвокат към АК - Хасково. От 1999 година работи последователно като военен следовател – ВОП София и военен прокурор – ВОП София. В периода от 2004г. до 2005г. е зам. Военно-окръжен прокурор ВОП София, а от 2005г. до 2010г. заема длъжността Военно-окръжен прокурор – ВОП Варна. През 2006г. е повишен в ранг «прокурор във ВКП и ВАП». От 2010 до 1018 година - Окръжен прокурор на Варна, а от 10.08.2018 г. и към настоящия момент – Апелативен прокурор на АП Варна.


Блага Димитрова Георгиева (член на УС) - Родена на 26.09.1973 година в гр. Бургас. Завършила е средно образование в ГПНЕ „Гьоте“ –  гр. Бургас и  Юридическия факултет при Бургаски свободен университет през 1998 година.  През месец януари 2000 година е назначена на длъжността „прокурор“ в РП – Свищов. От месец март 2003 г.  е назначена на длъжността „заместник-районен прокурор“ на РП – Свищов. От месец юни 2015 година е встъпила в длъжността Административен ръководител и районен прокурор на РП - Свищов. Омъжена. С едно дете. Членува в Асоциацията на прокурорите в България от 2003 година. През 2014 година е наградена с Благодарствена грамота „За изключителен принос към Асоциацията на прокурорите в България“.


Владимир Валентинов Николов (член на УС) - Роден на 03.07.1977 година в град Велико Търново. Завършил средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, специалност английски език, втори език немски. Завършил висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“. От 2007 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор, прокурор и Зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен. От 01.08.2012 година, след спечелен конкурс, с решение на Висшия съдебен съвет е назначен на длъжност Административен ръководител- Районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен. Завършил обучения и семинари в Националния институт на правосъдието на Република България в град София, Националната школа на магистратурата на Република Франция в град Бордо, САЩ, Федерална Република Германия и др. Включен в лекторския състав на Националния институт на правосъдието на Република България. От 2016 година е член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Владее английски и руски език. Семеен, с две деца.


Чавдар Грошев (член на УС) - роден на 03.02.1971г. Чавдар Грошев е завършил специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски, работил е като адвокат, следовател, като от 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура-Пловдив. От 2012 г. е заместник-административен ръководител на РП-Пловдив. От м. октомври 2017г. е изпълняващ длъжността Административен ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив. Ч. Грошев е Доктор по право и хоноруван преподавател по наказателно право, като има множество публикации в периодични издания в тази област. Участвал е в различни правни обучения, включително и в чужбина.Семеен, с две деца.


Елин Василев Алексов (член на УС) - роден на 17февруари 1960 г. в гр. Горловка, Украйна. Завършил е право в Софийски университет Св.Климент Охридски през 1989 г. и след едногодишен стаж и изпит за правоспособност пред Министерство на правосъдието, от 1990 до началото на 1998 г е работил като юрисконсулт в държавно горско стопанство и адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 4 март 1998 г. работи във Военно-окръжна прокуратура- София, първоначално като военен следовател, а от 2008 г. до настоящия момент като прокурор. По време на работата му там с решения на Висшия съдебен съвет през 2005 г. и 2009 г. е бил повишаван на място в ранг – съответно „Прокурор в Апелативна прокуратура” и „Прокурор във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура”. Членува в Асоциацията на прокурорите в България от 2001 година и винаги е участвал много активно в съюзната дейност, за което през 2012 г е бил награден с грамота. Като военен следовател и прокурор е работил по много дела за тежки престъпления, представляващи голям обществен интерес. В продължение на два мандата е бил председател на комисията по професионална етика на прокуратурата. За работата му като военен следовател и прокурор е бил награждаван през 2006 г. с „Благодарност“ от Военно-окръжния прокурор, а през 2013, 2015 и 2018 г е бил награден от Главния прокурор на Република България, съответно със „Служебна благодарност“; „Служебна благодарност и грамота“ и предметна награда и със знак „За заслуга“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения в цялостната му работа и като наблюдаващ прокурор по наказателни производства с висока обществена значимост. Бил е говорител на Военно-окръжна прокуратура от 2009 до 2018 год. Участвал е в повече от 25 различни форми на обучения на НИП, ПРБ, АПБ и Програмата за обмен на магистрати в ЕС – ЕМСО. Владее руски и испански език. Семеен е и има две деца.


Христо Кръстев Колев (член на УС) - роден на 30.10.1970г. в гр.Айтос. Завършил е Юридическия факултет при Бургаски свободен университет, специалност „право“ през 1995 година. От м. май 1996 год. до м. май 1997 год. е бил съдебен-кандидат в Окръжен съд – гр.Бургас. В прокуратурата е постъпил на 05.01.1998 год., като младши прокурор в Районна прокуратура в гр. Карнобат, където последователно заема длъжностите прокурор и зам.районен прокурор. След спечелен конкурс от м. април 2012г. заема длъжността прокурор в Районна прокуратура – гр.Бургас. Бил е член и председател на комисията по професионална етика при Районна Прокуратура – гр.Бургас. От 14.10.2015г. до октомври 2017г. е говорител на Районна Прокуратура – гр.Бургас. След спечелен конкурс от м. октомври 2017г. и до момента заема длъжността прокурор в Окръжна прокуратура – гр.Бургас. Членува в Асоциацията на прокурорите в България от 2015 година. Семеен, с две деца.


Ралица Димитрова Първанова (член на УС) - родена на 07.07.1982 г. в гр.Враца, където е завършила средното си образование. Юридическото си образование е завършила с отличие през 2007 г. в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, след което е работила две години като юрисконсулт. В прокуратурата е постъпила на 02.06.2009 г. на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура, а през 2012г. е била назначена на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура. През 2016г. получава сертификат от „Уницеф“ за обучител по темата за правата на децата, участващи в правни процедури. Също така е координатор по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се провежда съвместно с МОН. Владее английски език. Семейна, с две деца.


Веселина Николова (член на УС) - родена на 24 юни 1981 г. в гр. Пловдив. Завършила средно образование в  Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”  в  гр. Пловдив с профил - английски език, български език и литература, история и философия. Завършила висшето си юридическо образование през 2004г. с награда от ръководството на Юридическия факултет на ПУ„Паисий Хилендарски” за отличен успех на държавните изпити /6.00/. На 10 декември 2004г. придобила юридическа правоспособност. През 2005г. работила като младши юрисконсулт в Община Пловдив, Отдел „Социални дейности“. В продължение на 13 години, в периода от 21.11.2005г. до 01.11.2018г., работила като  старши разследващ полицай в Сектор „Икономическа полиция” при ОД на МВР – гр. Пловдив, Отдел „Разследване”. От 01.11.2018г. е прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. Преминала задължително обучение в НИП. Член на АПБ от 15.02.2019г. Участвала в редица работни обучения, семинари и конференции, сред които и в рамките на Туининг проект PHARE BG 2004/IB/JH/09 „Модернизиране на българската полиция и повишаване на ефективността на работа чрез усъвършенстване на специализираните структури за разследване в МВР”. Избрана за участие като представител на РБългария в квалификационен курс, проведен в Международната академия по правоприлагане – Будапеща /„International Law Enforcement Academy/ през 2007г. Владее английски език. Омъжена, с две деца.


 

Асоциацията на прокурорите в България е създадена през 1997 г. и е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на Прокуратурата на Република България, както и на лица, работили като такива.

Целите на Асоциацията са:

1. Да обедини магистратите от прокуратурата от цялата страна;

2. Да осигури необходимата информация и обмяна на научни становища по въпроси на прокурорската работа;

3. Да изучава и анализира прокурорската теория и издига нивото на прокурорската компетентност;

4. Да развива дух на отдаденост на прокурорската работа.

Прочети още...

 

 

Евгени Иванов Иванов е роден на 3 май  1971 г. в с. Комарево, област Плевен. Завършил право в Нов Български  Университет през 1998 година. От 2000 година работи, като военен  следовател във Военноокръжна прокуратура - София, а от 2005 година е  прокурор в същата прокуратура.

Заемал е длъжността Заместник  военноокръжен прокурор, а от месец март 2012 година е прокурор във  Военно - апелативна прокуратура. През 2001 година става член на  Асоциация на прокурорите в България, като от 2007 година е включен в  състава на "Комисията по етика" към АПБ, а от 2010 година

Прочети още...

Правна литература

© 2020 Асоциация на прокурорите в България.