Дейността на Асоциация на прокурорите в България през отчетния период беше многопластова и по всички направления, които касаят прокурорите, съдебната система и правосъдието, като цяло, както и в защита на социалните права на магистратите. Най-важната тема през последните две години е „Съдебната реформа“ и по-голямата част капацитета на АПБ беше фокусиран в нея.

 

Реформа на съдебната система

През месец август 2014 година Асоциацията на прокурорите в България, съвместно с Българска съдийска асоциация и Камарата на следователите изразихме в общо становище своята позиция за предложената от Министерството на правосъдието Актуализация на стратегията на съдебната реформа.  Асоциацията на прокурорите в България за пореден път  изказа своето несъгласие с набелязаното  преструктуриране на ВСС на две отделни колегии „на прокурорите” и „на съдиите”. Отново изтъкнахме довода, че тази мярка противоречи на разпоредбите на действащата към оня момент Конституция. Изразихме  нашата тревога, че  прилагането на мярката  ще постави началото на изолиране на Прокуратурата и това би улеснило нейното извеждане от съдебна власт и преминаването й в подчинение на изпълнителната власт. Основание за това изявление ни дадоха публичните дебати за необходимостта прокуратурата да премине към изпълнителната власт. Трябва да се отбележи, че освен несъгласието на трите съсловни организации по конкретни реформени мерки направихме и предложения относно  формиране на бюджета; укрепването на институциите на съдебната власт, повишаване на качеството на правосъдието, осъществяване на диалога между съдебната власт и гражданите, като гаранция за доверие, както и за процедурните правила, свързани с обновяване на Стратегията.

Дейността на Асоциацията на прокурорите в България във връзка с обсъждането на актуализацията на стратегията на съдебната реформа не се изчерпа с позицията по това становище.  

През месец септември 2014 година Министерството на правосъдието от служебния кабинет обяви своето намерение да сформира Обществен съвет, който да подпомага дейността на министерството при провеждането на съдебната реформа. На професионалните организации беше предоставен Проект за правилата за работа на Обществения съвет към Министерството на правосъдието за обсъждане на правилата регламентиращи създаването и дейността на Съвета. АПБ внесе предложения по проекта  и изрази желание да участва в работата на бъдещия  Обществен съвет. Този съвет не беше конституиран и не е извършвал дейност.  

 В края на месец ноември 2014 година АПБ участва в организираната от ВСС дискусия по проекта на МП за Актуализация на съдебната реформа. В рамките на обсъжданията Асоциацията отново защити своята теза за противоконституционност на мярката за преструктуриране на ВСС и предупреди за опасността от разединение между прокурорите и другите магистрати при приложението на тази мярка.  Асоциацията призова да се създадат гаранции за по-широко и активно  участие  на прокурорите и Прокуратурата в провеждането на реформата, така че да не се допускат бъдещето на прокуратурата да зависи единствено от едностранни политически решения. Акцентирахме на усещането сред колегите, че прокуратурата е „обект“ , а не субект на реформата.

  До този момент Асоциацията на прокурорите в България беше   упреквана в ретроградност, закостенялост и нежелание реформата да продължи. Тези изявления се мултиплицираха многократно в  медийното пространство. По повод нашите твърдения за необходимостта от конституционни промени бяхме критикувани, че такива промени не са нужни, тъй като предлаганите изменения на Закона за съдебната власт съответстват на основния закон. След провеждането на организираната в края на месец ноември 2014 година от ВСС дискусия, медиите отразиха разискванията, като поставиха акцент върху становището на АПБ, че разделянето на ВСС на две камари противоречи на конституцията и няма да реши всички проблеми, генерирани в съдебната система. 

Категоричната позиция, която Асоциацията поддържаше през годините намери отзвук и провокира към широк професионален дебат. Видни конституционалисти подкрепиха нашето становище и изказаха несъгласие с проекта за нова структура на ВСС, като противоречащ на действащата КРБ. С гордост може да заявим, че съдебната реформа започна с промяна на Конституцията и това нямаше да бъде факт, ако АПБ беше изоставила своята позиция.

В средата на месец декември 2014 година, АПБ участва и в организираната от сдружение „Програма за развитие на съдебната система” дискусия на тема „Конституционно - правен дебат за състава и структурата на ВСС през призмата на актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа“. В дискусията отново бяха изложени основните пунктове от становището на Асоциацията.

В края на месец декември 2014 година АПБ представи в министерството на правосъдието и в Правната комисия на Народното събрание второ становище  по повод на Актуализацията на стратегията за съдебната реформа. Това се наложи по повод  предложение от министъра на правосъдието, адресирано до професионалните организации, да изкажат своето мнение на приетата след обществения дебат и представена на Министерски съвет Актуализация на „Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система“. Становището изпратихме и до председателя на Правната комисия в Народното събрание по повод на предстоящите дебати в Парламента по приемане на внесената от Министерски съвет Актуализирана стратегия.

На 15.01.2015 г. Председателят на АПБ участва в заседанието на правната комисия към НС по повод на обсъжданията на стратегията на съдебната реформа. В рамките на обсъжданията АПБ отново изложи своята теза за предимствата и недостатъците на предстоящата реформа, като акцентира на  факта, че  дискусията по реформата е трябвало да предхождат набелязването на стратегическите цели и  мерките за тяхното постигане, като гаранция за създаване на  работещ план на предстоящите промени в съдебната власт.

През март месец 2015 година АПБ излъчи представител в сформираната работната група към  Министерството на правосъдието за изработване на промени в Закона за съдебната власт.  

В началото на месец юни 2015 година АПБ участва в организираната от СЮБ кръгла маса на тема „Конституционният модел на Висшия съдебен съвет и предложенията за промени“, където отново изложи позицията си.

         След публикуване на окончателния вариант на проекта за изменение на КРБ и за изменение на ЗСВ през април 2015 година, АПБ стартира     обсъждане на двата законопроекта. Обобщихме получените мнения и представихме  становище на Асоциацията на организираната от нас Национална конференция „Прокурорите и съдебната реформа”. Събитието се състоя на 24.06.2015 г., в гр. София. Застъпихме позицията, че предложеният проект не отговаря на обществените очаквания за реформиране на съдебната власт, тъй като е сгрешен фокусът на реформата. Посочихме, че приоритет следва да бъде промяна на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс, така че процесът да се освободи от своята тромавост, а прокурорите да бъдат разтоварени от нетипични за функцията на наказателното преследване задачи. Възразихме, че философията на набелязаните промени създават впечатление в обществото, че магистратите са корумпирани и зависими от органите на своето управление. Отзвукът от конференцията и ясното, професионално и прагматично становище на Асоциацията беше еднозначен и много показателен. Н