Цветомир Цветков Йосифов (Заместник-председател на АПБ) - роден на 11.04.1970 год. Юридическото си образование завършил през м. март 1994 год. в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. От м. април 1994 год. до м. октомври 1994 год. е бил стажант в Софийски градски съд. В прокуратурата е постъпил на 20.01.1995 год., като прокурор в Софийска районната прокуратура. От 20.01.2000г. до 18.09.2006г. е прокурор в Софийска Градска прокуратура. През 2006г. започва работа в Отдел „Международен“ на ВКП, а от 2013г. е Завеждащ отдел „Международен“ на ВКП. От 10.07.2014г. е национален кореспондент на Евроджъст. Владее английски език.


Милчо Иванов Генжов (Заместник-председател на АПБ) - роден на 11.08.1957 год. в гр. Габрово. Израснал и завършил средно образование в реална гимназия в гр. Трявна. Юридическото си образование завършил през м. януари 1982 год. в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. От м. март 1982 год. до м. март 1983 год. е бил стажант в Софийски градски съд. В прокуратурата е постъпил на 07.05.1983 год., като младши прокурор в районната прокуратура в гр. Севлиево, където последователно е бил зам.районен и районен прокурор. През м. февруари 2005 год. е назначен за зам. окръжен прокурор при окръжната прокуратура в гр. Габрово, от м. юни 2009 год. до м. юни 2014г. е окръжен прокурор, а понастоящем - прокурор в същата прокуратура. Член на асоциацията на прокурорите от 2009 год.


Камен Михов (член на УС) - роден на 17.01.1966г. в град София. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, през 1991г. Работил е като адвокат до 1996г. От месец март 1996г. е прокурор в Районна прокуратура – гр. Петрич. От септември 1996г. е Районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Благоевград, а от 2001г. е прокурор в Софийската апелативна прокуратура. От 2004 г. е прокурор във Върховната касационна прокуратура. От 2006 г. е завеждащ отдел "Международно правно сътрудничество" във Върховна касационна прокуратура. От януари 2013г. е Заместник на Главния прокурор. Член е на Асоциацията на прокурорите в България от 1997 г. През периода 2001 г. - 2007 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията. От 2007 г. е Председател на Асоциацията на прокурорите в България, а от юни 2013г. - член на Управителния съвет на Асоциацията. Член e на Международната асоциация на прокурорите, Национален координатор на EJN (Европейската правна мрежа), Национален кореспондент на EJN, Национален представител в CCPE (Консултативен съвет на Европейските прокурори). Владее английски и руски език. Женен е, с две деца.


Владимир Чавдаров Станков (член на УС) - роден на 1 декември 1965 г. Завършил право в СУ „св. Климент Охридски” през 1993 година. От 1993г. до 1999г. практикува като адвокат към АК - Хасково. От 1999 година работи последователно като военен следовател – ВОП София и военен прокурор – ВОП София. В периода от 2004г. до 2005г. е зам. Военно-окръжен прокурор ВОП София, а от 2005г. до 2010г. заема длъжността Военно-окръжен прокурор – ВОП Варна. През 2006г. е повишен в ранг «прокурор във ВКП и ВАП». От 2010г. до настоящия момент – Окръжен прокурор на ОП Варна.


Блага Димитрова Георгиева (член на УС) - Родена на 26.09.1973 година в гр. Бургас. Завършила е средно образование в ГПНЕ „Гьоте“ –  гр. Бургас и  Юридическия факултет при Бургаски свободен университет през 1998 година.  През месец януари 2000 година е назначена на длъжността „прокурор“ в РП – Свищов. От месец март 2003 г.  е назначена на длъжността „заместник-районен прокурор“ на РП – Свищов. От месец юни 2015 година е встъпила в длъжността Административен ръководител и районен прокурор на РП - Свищов. Омъжена. С едно дете.

Членува в Асоциацията на прокурорите в България от 2003 година.

През 2014 година е наградена с Благодарствена грамота „За изключителен принос към Асоциацията на прокурорите в България“.


Владимир Валентинов Николов (член на УС) - Роден на 03.07.1977 година в град Велико Търново.

Завършил средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, специалност английски език, втори език немски.

Завършил висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“.

От 2007 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор, прокурор и Зам.районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен.

От 01.08.2012 година, след спечелен конкурс, с решение на Висшия съдебен съвет е назначен на длъжност Административен ръководител- Районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен.

Завършил обучения и семинари в Националния институт на правосъдието на Република България в град София, Националната школа на магистратурата на Република Франция в град Бордо, САЩ, Федерална Република Германия и др.

Включен в лекторския състав на Националния институт на правосъдието на Република България.

От 2016 година е член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Владее английски и руски език.

Семеен, с две деца.


Анна Страхинова Викова (член на УС) - родена на 17.10.1973г. Завършила е юридически факултет, специалност право в ЮЗУ „ Неофит Рилиски“ гр. Благоевград, през 1997 г. През 1998г. е била съдебен кандидат в Окръжен съд гр. Пловдив. От месец март 1999 г. до месец април 2006г. е работила като следовател при Окръжна следствена служба гр. Пловдив. От м. януари 2006 г. е преназначена на длъжност прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив. От месец март 2015 г.  и понастоящем работи като прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив.

Член на АПБ от 2007г. Семейна, с едно дете. 


Надежда Иванова Шутова (член на УС) - родена на 06.01.1973г. в гр. Петрич. Завършила е Правния факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" (първи випуск) през 1997 година. От 1998 г. до 14.04.2006 г. работи като следовател в ТСлО-Петрич към ОСлС-Благоевград, а от 2006 година и до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура-Петрич. През този период за около 3 години е командирована в Окръжна прокуратура-Благоевград.

Дългогодишен член на АПБ и координатор за окръг Благоевград. Омъжена, с две деца.


Чавдар Грошев (член на УС) - роден на 03.02.1971г. Чавдар Грошев е завършил специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски, работил е като адвокат, следовател, като от 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура-Пловдив. От 2012 г. е заместник-административен ръководител на РП-Пловдив. От м. октомври 2017г. е изпълняващ длъжността Административен ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив. Ч. Грошев е Доктор по право и хоноруван преподавател по наказателно право, като има множество публикации в периодични издания в тази област. Участвал е в различни правни обучения, включително и в чужбина.

Семеен, с две деца.


 

Даниела Благоева Ангелова /член на УС/

Родена на 18.02.1964г. в гр.Кюстендил.Завършва ЮФ на Софийски университет „ Св.Кл.Охридски“ през 1990г.Постъпва на работа в прокуратурата като младши прокурор в РП-Смолян от 1990г. до 1992г., а от 1992г. до 1995г. е прокурор в РП-Смолян.Последователно заема длъжностите прокурор в ОП-Смолян, зам.окръжен прокурор на ОП-Смолян, през което време е и говорител на прокуратурата.От м.юли 2009г. е окръжен прокурор на ОП-Смолян.След спечелен конкурс от м. юни 2014г. заема длъжността прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.

Членува в АПБ от 1999г.

През 2016г. е наградена с „Почетен знак на СЮБ“ и грамота за професионални постижения и активна съюзна дейност.

Участвала в многобройни семинари, конференции и работни групи  - към ВСС по изготвяне на договор  от 2017г. за застраховане на магистратите, както и към МП като представител на прокурорите в България при обсъждане  на законопроекти по НК,НПК,ЗСВ,ЗПКОНПИ,Наредбата за юридическото образование и др.

Омъжена, с две деца.

Асоциацията на прокурорите в България е създадена през 1997 г. и е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на Прокуратурата на Република България, както и на лица, работили като такива.

Целите на Асоциацията са:

1. Да обедини магистратите от прокуратурата от цялата страна;

2. Да осигури необходимата информация и обмяна на научни становища по въпроси на прокурорската работа;

3. Да изучава и анализира прокурорската теория и издига нивото на прокурорската компетентност;

4. Да развива дух на отдаденост на прокурорската работа.

Прочети още...

 

 

Евгени Иванов Иванов е роден на 3 май  1971 г. в с. Комарево, област Плевен. Завършил право в Нов Български  Университет през 1998 година. От 2000 година работи, като военен  следовател във Военноокръжна прокуратура - София, а от 2005 година е  прокурор в същата прокуратура.

Заемал е длъжността Заместник  военноокръжен прокурор, а от месец март 2012 година е прокурор във  Военно - апелативна прокуратура. През 2001 година става член на  Асоциация на прокурорите в България, като от 2007 година е включен в  състава на "Комисията по етика" към АПБ, а от 2010 година

Прочети още...

Правна литература

© 2019 Асоциация на прокурорите в България.