Асоциацията на прокурорите в България издава списание „Теза” по проект „Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България”, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

НАСЛЕДСТВОТО

АПБ има близо десетгодишен опит в издаването на собствено периодично списание - Бюлетин, предлагащо актуални правни анализи и информация от значение за членовете на Асоциацията. Списанието е разпознато и търсено преди всичко от прокурорската общност, но както неговият авторски кръг, така и неговата аудитория се разширяват към общностите на другите правни и близки до тях професии.

ЦЕЛИ

Политиката на АПБ по възраждане и утвърждаване на периодично издание на прокурорската гилдия създаде условия издаването на професионално списание да придобие устойчив и организиран характер, приобщи разнообразната експертиза на специалисти от различни области и обществени личности и стандартизира подбора на публикациите според критерии за качество и практическа значимост.

По този начин издаването на периодично списание ще съдейства за укрепване на съсловната идентичност на прокурорите. Тя е свързана с повишаване на чувствителността и професионалната отзивчивост на прокуратурата към легитимните потребности на обществото, и укрепване на нейната независимост към нелегитимни очаквания и натиск. Като цяло, съсловната идентичност се проявява в способността на прократурата да предлага на обществото модерни и адекватни наказателноправни решения на проблемите, които престъпността и нейните рискове поставят пред него.

Тази основна цел ще бъде постигната чрез осъществяване на следните специфични цели, които се поставят за 2011-2013 г.:

1. развиване на професионалния профил на прокурорите;

2. подкрепяне на неговата професионална и обществена разпознаваемост; и

3. ангажиране на обществена подкрепа за реформата на наказателното правосъдие и институцията на държавното обвинение.

Целевата аудитория на изданието е гилдията на професионалистите, от които зависи реформата в системата на наказателното правораздаване.

Целевата аудитория е преди всичко активен читател на изданието, което е замислено да отговаря на неговите потребности от професионално развитие. На нея изданието предоставя възможност за влияние върху развитието на изданието какво с активна обратна връзка и коментар върху прочетеното, така и с различни възможности за авторска изява.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

по-високо качество, по-голям избор и повече професионализъм

 

Нова визия на изданието. Тя е свързана с утвърждаване на ново име, което изразява професионалната идентичност на прокурорското съсловие, и стандарти за визуализация (вкл. графично оформление и изглед на изданието, на материалите, представяне на авторите).

Обновяване на сайта на АБП, включително на уеб-дизайна и включване на нови функционални модули, и изграждане на концепция за връзка между него и книжното издание, предвиждаща правила за он-лайн достъп до съдържанието на изданието и възможности за подреждане на информацията по теми, рубрики, автори и ключови думи, публичен форум за обратна връзка и диалог с читателя; читателски коментар под публикациите. Съдържанието на изданието и сайта предлага:

а) Изследвания на законодателството и правораздаването и предложения за развитието им, както и свързани с тях анализи на социални явления или процеси;

б) Излагане на проблеми и решения от прокурорската практика, включително свързани с вътрешната организация и структура на прокуратурата.

в) Анализи върху фундаментални и намиращи обществен отзвук събития и процеси от съдебната реформа и функционирането на съдебната система.

г) Актуални теми от обществения живот, държавното управление, администрирането на съдебната система и други въпроси, свързани с правораздаването.

• Формиране на Редакционната колегия от специалисти по журналистика и масови комуникации, управление на послания и наказателно право, която функционира по предварително установени правила за екипна работа, привличане на автори и подбор на материали и която провежда предварително разработена и приета от УС на АПБ политика за развитие на изданието;

• Формиране на Обществен съвет като съвещателно тяло с ангажимент да анализира, оценява и подпомага Редакционната колегия и УС на АПБ в изграждането на редакционната политика. Общественият съвет включва личности с признат личен и професионален авторитет и разнообразна квалификация и опит (специалисти от различни области на правото, съдебната експертиза, правната психология, социология и пр.), съпричастни на целите на АПБ по принцип и на целите на настоящата Концепция в частност;

• Изграждане на партньорства със съпричастни на целите на АПБ неправителствени организации за сътрудничество при популяризирането и разпространението на изданието, обмен на значима информация, достъп до автори и авторски материали и пр.

Проектно финансиране на описаните дейности за двугодишния период на изпълнение на Концепцията.