Във връзка с исканията на служителите на затворите и служителите към Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието за конструктивен диалог с компетентните държавни институции относно условията на труд, при които изпълняват своите професионални задължения, Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява безпокойство относно нормалното функциониране на пенитенциарната система в България.

Прочети още...

1.     Цел:

 

Наградата „Прокурор на годината” на Асоциацията на прокурорите в България има за цел:

 

Да  насочи общественото внимание към високите професионални успехи на прокурорите;

Да допринесе за по-голяма  публичност на тяхната ежедневна дейност;

Да допринесе за  утвърждаване на достойнството на професията на прокурора и повишаване на доверието на обществото в съдебната система;

Да отличи определен прокурор или екип от прокурори за проявен висок професионализъм и постигнати значими резултати в борбата с престъпността и спазването на законността. 

 

 

2.     Награда:

Наградата „Прокурор на годината” е непарична. Отличеният прокурор или екип от прокурори получава/получават плакет с изображение на герба на АПБ и  благодарствена грамота. 

 

 

3.     Номинации:

 

За наградата „Прокурор на годината” може да бъде номиниран всеки прокурор, независимо дали е член на Асоциацията на прокурорите в България. 

 

Предложения за номиниране могат да правят:

-         Административните ръководители на прокуратури;

-         Всеки прокурор, независимо дали е член на  Асоциацията на прокурорите в България. 

 

         Внесените предложения трябва да бъдат обосновани с конкретни  резултати, постигнати  при изпълнение на служебните задължения на номинираните и допринесли за издигането и утвърждаване на Върховенството на закона и авторитета на  прокурорската професия.

 

Членовете на УС на АПБ не могат да предлагат кандидати за наградата „Прокурор на годината“.

 

Членовете на УС на АПБ не могат бъдат  предлагани за наградата „Прокурор на годината“.

 

 

4.     Процедура:

 

4.1    Наградата „Прокурор на годината”  е ежегодна и се връчва при провеждане на Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България.  

4.2     Съобщението за начало на номинациите и периода за получаване на предложенията се публикува в официалния сайт на  Асоциацията на прокурорите в България.

4.3    Наградата може да се присъди както  персонално – на конкретен прокурор за високи професионални постижения,  така и колективно - „на група прокурори, постигнали високи резултати при екипно разследване по конкретни наказателни производства.  

4.4    За обсъждане на кандидатурите е необходимо да има изразено предварително съгласие на номинираните кандидати за издигане на кандидатурата.

4.5    Изборът се провежда от Управителния съвет на АПБ.

4.6    Решението се взема с обикновено мнозинство.

4.7    Наградата се връчва лично на отличения  магистрат.

4.8    Решението на Управителния съвет за присъждане на ежегодната награда „Прокурор на годината” и връчването на наградата се отразяват на официалния сайт на   Асоциацията на прокурорите в България. На официалния сайт на Асоциацията се помества и представяне на спечелилия наградата прокурор/ или екип от прокурори.

 

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България   изразява категорично  своето несъгласие  против  действията в последните дни, с които отново се  провокира към обществена и политическа нагласа, насочена срещу Прокуратурата на Република България  и възможността й при условията за независимост да изпълнява конституционните си права, като се инициира дебат за нейното извеждане от съдебната власт.  Такова решение  ще разруши едно от най-добрите достижения на най-новото ни държавно устройство, възведено, за да се гарантира най-пълно разделението на властите.

 Поддържаме със същата твърдост и убеденост изразяваното от години наше становище, че подобни намерения носят риска прокуратурата да бъде поставена в зависимост от конюнктурни фактори, доминирани от моментни обществено политически влияния.

 Подкрепяме  принципната позиция на ръководството на прокуратурата и изразените аргументи на Главния прокурор, че мястото на Прокуратурата на Република България е в съдебната власт.

Противопоставяме се на усилията на определени среди, които до сега не намериха обществен консенсус за  изваждане на прокуратурата от съдебната власт, да внесат раздор,  конфронтация  и разцепление между магистратите. 

Считаме, че лансираната теза за изваждане на Прокуратурата на Република България от съдебната власт не почива на принципна основа, не е съпроводена с обективен анализ и не посочва какви евентуални  негативи за българските граждани и общество биха произлезли от подобна промяна.

Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България стои категорично зад усилията на всички прокурори, и адмирира волята им да  утвърждават Прокуратурата като независим блюстител на законността в държавата.   Изказваме нашата твърда увереност, че българските Съд и Прокуратура трябва като част от съдебната власт да работят в дух на взаимно зачитане и уважение, при съблюдаване на техните конституционни и законови правомощия и функции и ще продължим да отстояваме тази позиция.