Съдържание

Bulletin_small

СЪЮЗЕН ЖИВОТ И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 16.02.2011 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 15.04.2011 г.

Ереванска декларация

АКЦЕНТ НА БРОЯ

Престъпления против околната среда по НК в светлината на екологичното законодателство на Република България: Някои особености на изпълнителното деяние. Проф. Георги Пенчев, ЮФ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

ВЪПРОСИ И РЕШЕНИЯ ОТ ПРАКТИКАТА

Преглед на съдебната практика по документната измама. -  Д-р Петър Раймундов - прокурор, завеждащ отдел ИАМР във ВКП

Съвместните екипи за международно разследване на трафика на хора с цел експлоатация. -  Свилен Цветков, прокурор в ОП - Велико Търново

РЕТРОСПЕКЦИИ

За приноса на Игор Карпец в криминологията. -  Димитър Генчев, прокурор от ВКП

IN MEMORIAM

Николай Желязков Чирипов

НОВА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

Постановления и тълкувателни решения по наказателни дела (1957-2010) - Сборник в две части с встъпление от д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКП. Съставителство и бележки:доц. д-р Веселин Вучков и д-р Евгени Стоянов

Бюлетинът е достъпен за изтегляне в електронен формат