Становището е подкрепено от :

Асоциация "Форум"  - съпредседател на ГС към ВСС ,

Българска съдийска асоциация, 

Българската асоциация на съдиите по вписванията и

Сдружение "Съдебно-счетоводни експерти в 

Р. България" 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/ обсъди представения от Министерството на правосъдието /МП/ проект за изменение и допълнение на  Закона за съдебната власт. В него са очертани  две водещи предложения– отмяна на  т.н. „кариерни бонуси“ за членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, както и за административните ръководители и техните заместници и прекратяване съществуването  на специализираните структури в съдебната система–Апелативния специализиран съд, Апелативната специализирана прокуратура, Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура. В предлагания проект на МП от месец януари 2022 година и в мотивите към него се заявява, че  той представлява концептуално продължение на темата за премахване на специализираното правосъдие, която била широко известна на обществото и била преминала през обществени обсъждания.

Преди да представим подробните ни съображения относно този законопроект, бихме желали да изкажем своята загриженост от непоследователната законодателна активност на МП. Считаме, че тя се намира в конфликт с правната и житейска логика–  на фона на заявено желание за конституционни промени и широка реформа на съдебната власт МП е поставило на публично обсъждане настоящия законопроект в изключително кратък срок, а именно до 11.02.2022 година. Едновременно с това, правосъдното министерство  организира и промотира в публичното пространство инициатива за  набиране на предложения относно  законодателни промени за друг- втори по ред, проект за изменение на същия закон– ЗСВ. Определен е отново абсурдно кратък краен срок за представяне на предложенията– 17.02.2022 година.  Посочената паралелна работа от един орган по изменението на един и същи закон   намираме за нецелесъобразна. Резонен е  въпросът, по каква причина МП не предлага един  консолидиран проект, което ще позволи да се проследят и взаимовръзките по направените изменения. Не по- малко съществено е,  кое налага избързването с прекратяване на дейността на  посочените по- горе специализирани съдебни структури?

Прочети още...

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България подкрепя позицията на Българската асоциация на съдиите по вписванията (БАСВ), оповестена за обществеността  в отворено писмо от 02.02.2022 година.

Изцяло споделяме  изложените от БАСВ съображения за  нарушена ефикасност на законодателния процес, обусловена от предприетите внезапни структурни реформи, които засягат пряко статута на съдиите по вписванията. Считаме, че в противоречие с  обществения интерес се намира  липсата на прозрачност, яснота и публичност на условията, при които са започнали такива съществени по своето естество промени. Чрез избрания начин на действие е нарушен и основополагащ демократичен принцип – принципът на плурализма, основан на взаимно уважение и диалог. Според нас това законодателно решение оказва негативно действие не само по отношение на правното положение на съдиите по вписванията, но поради липса на държавна превенция в тяхно лице, е застрашено от нарушаване и правото на защита на българските граждани в процедури касаещи тяхното имуществено състояние.

Прочети още...

 Изх. № 1/ 2022                                                                                                

              ДО

СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДО

МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ

ДО

МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ

ДО

МИНИСТЕРСТВОТОНА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София, 24.01.2022 г.

 

В интервю за БНР от 19.01.2022 г. председателят на Съюза на съдиите в България  г-жа Татяна Жилова заявява, че e много ,,oпacнo paздeлянeтo нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт нa двe – Съвeт нa cъдиитe и Съвeт нa пpoĸypopитe, зaщoтo e мнoгo oпacнo пpoĸypaтypaтa дa бъдe ocтaвeнa ĸaтo caмoyпpaвлявaщa ce. Tя имa мoнoпoл въpxy цялoтo дocъдeбнo пpoизвoдcтвo“, както и че според нея ,,обществото трябва да е наясно, че съдът и прокуратурата не са равнопоставени“. 

В тази връзка Асоциацията на прокурорите в България изразява следната позиция:

Прочети още...

      ДО

      ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

      ДО

      ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

 

      ДО

      МЕЖДУНАРОДНАТА       

      АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ  

 

      ДО

      ПРЕЗИДЕНТА

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

      НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      ПЛЕНУМА

      НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      ПОСОЛСТВАТА

      НА ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ

      НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

      В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      ДО

      ПОСОЛСТВОТО

      НА САЩ

      В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод състоялия се на 12.12.2021 година брифинг на Прокуратурата на Република България /ПРБ/, на който са оповестени факти за оказан неправомерен натиск върху наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура /СГП/ във връзка с конкретно наказателно производство, Асоциацията на прокурорите в България не може да остане безучастна. Длъжни сме да отбележим, че в историята на ПРБ няма еквивалент на подобно грубо погазване принципа на разделението на властите, нито за толкова агресивно вмешателство в независимостта на съдебната власт!

Прочети още...

                                                              

ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

      ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

 

ДО

             ПРЕЗИДЕНТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

             МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

ПЛЕНУМА

     НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

    НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

ПОСОЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ- ЧЛЕНКИ  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО 

МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ

 

ДО    

МЕЖДУНАРОДНАТА  МРЕЖА

НА ГЛАВНИТЕ ПРОКУРОРИ ИЛИ 

СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  КЪМ ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

НА СТРАНИТЕ ОТ  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ДО

КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОКУРОРИ

 

ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Повод за настоящата декларация на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите /АПБ/ в България са направени на 17.08.2021 година публични изказвания от страна на действащи политици по отношение работата на прокурор Вероника Трифонова от Софийска районна прокуратура– понастоящем европейски делегиран прокурор във връзка с наблюдавана от нея преписка с предмет неправомерни действия на полицейски служители, извършени на 10.07.2020 година в град София.

Професионалната общност на прокурорите в Република България не може да остане безучастна при  подобна проява на застрашаване върховенството на закона. Нещо повече. Свидетели  сме на безпрецедентно нарушаване

Прочети още...