Печат 

Становището е провокирано от противоречията между изпълнителната власт и съдийската общност и е следствие от негативните констатации, намерили място в последните доклади на Европейската комисия за напредъка на България по механизмите за сътрудничество и проверка.

 

 1. Общо за съдебната реформа

 

-         Всяка една промяна следва да бъде добре обмислена и сериозно мотивирана, резултат на стратегическо отношение към цялостна реформа на правораздаването в Република България.

 -         Структурирането и функционирането на съдебната система следва да се уреди по такъв начин от Конституцията и законите в страната, че да не позволява външна намеса от страна на политически партии или изпълнителната власт.

 -         Висшият съдебен съвет, като управленски орган на съдебната власт, следва да бъде изграден така, че максимално ефективно и бързо да администрира съдебната система и да осигури безпроблемното й функциониране, без да разполага с лостове да влияе или да се меси в работата на магистратите при решаването на конкретни дела.

 -         Принципът на независимост следва да бъде ръководен и при кадровото обезпечаване на съдебната система.

 -         Системата следва да работи прозрачно, да се наблюдава от обществото, за да отпаднат всякакви съмнения за нагласеност на процесите или провеждане на корупционни практики.

 -         Не бива да се допуска по нататъшно обругаване на съдебната система. Изпълнителната власт и Парламентът имат ангажимент да осигурят всички условия, осигуряващи доброто функциониране на съдебната система.

  2. Въпросът за състава на Висшия съдебен съвет

 -         Всички членове на ВСС трябва да притежават необходимите нравствени, граждански и професионални и експертни качества. Гаранции за това следва да се създадат чрез конкретни организационни и законодателни стъпки, част от които са:

 а/ изборът на квотата на парламента следва да се проведе демократично, след провеждане на сериозно обсъждане на кандидатурите за членове на ВСС;

б/ издигането на кандидатурите да се направи по начин, който да осигури съревнование между професионалисти - юристи с високи нравствени качества и добре запознати с функцията и структурата на съдебната система;

в/ всеки един от кандидатите следва да представя в подходящ срок концепция за бъдещия му личен принос в работата му като член на ВСС. Концепцията подлежи на публично обсъждане и трябва защитена по подобаващ начин при изслушванията в Народното събрание.

-         АПБ се солидаризира с предложенията на Съюза на съдиите в България за промени в процедура за издигане на кандидатури и избор на членове на ВСС от квотата на Парламента. Подкрепяме следните решения:

а/ изборът следва да се извърши с мнозинство от 2/3 от народните представители;

б/ да се предвиди не по малко от пет от единадесетте членове на ВСС от квотата на народното събрание да са действащи магистрати – трима съдии и двама прокурори;

в/ да се намали изискуемия минималния стаж за членовете на ВСС. от 15 на 10 години, колкото е необходимо за заемане на длъжност на апелативно ниво.

- АПБ предлага да се обмисли съчетаването на квотния принцип при конституирането на ВСС с принципа на периодичното обновяване членовете на същия. Това може да се постигне, ако се предвиди установеният законово мандат по отношение на някои от тях да бъде съкратен еднократно в началото, без да се нарушава квотният принцип.

- По отношение на избора на членове на ВСС от магистратите намираме за полезно възприемането на следните идеи:

б/ кандидатурите да се издигат с подкрепа или по предложение на не по-малко от 50 прокурори или съдии.

в/ да се ограничи представителството – делегатите на изборните събрания да не могат да представляват повече от петима магистрати.

г/ в процеса на издигане и обсъждане на кандидатурите да се даде възможност на съответните професионални организации да изразят позицията си.

 3. Въпросът за статута на ВСС.

 -         АПБ застава на позицията, че ВСС трябва да бъде постоянно действащ орган. Аргументи:

а) гарантира се служебна независимост на членовете от преки административни ръководители в съответния орган на съдебната власт

б) гарантира се по-висока ефективност на самия орган и възможност да се вземат своевременни решения.

 4. Въпросът за структурата ВСС.

 

-         АПБ се противопоставя на предложенията Висшият съдебен съвет да се раздели на две отделни колегии – едната за съдии, а другата за прокурори и следователи. Съображения:  

а/ създава се напрежение с конституционния модел, чиито възможности да гарантира демократичност, прозразност и ефективност във функционирането на съдебната власт не са изчерпани; 

б/ възниква риск от капсулиране на системата по професии следва и намаляване на прозрачността вътре в съдебната власт;

в/ професионалните различия повишават обективността и прозрачността на системата, т.е. съдържат положителни елементи, а не само рискове.

 5. Конкурсите за повишаване и преместване на магистрати – уредени в ЗСВ възможно най-скоро.

 

- АПБ настоява в ЗСВ да се установят ясни и обективни правила относно провеждането на събеседване с кандидатите в конкурсите за повишаване и преместване в съдебната система, които гарантират:

а/ възможност за обжалване на оценката от събеседването.

б/ балообразуване на база оценката от конкурса и резултатите от атестирането.