Асоциация на прокурорите в България подкрепя кандидатурата на прокурор Даниела Ангелова за член на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Ангелова е доказан професионалист, израстнала в кариерата, следвайки всички стъпала от районната прокуратура до ръководител на окръжната инстанция. Тя е деен член на Асоциация на прокурорите в България.

Познаваме г-жа Ангелова с нейната активна позиция в обществения живот и добрата й репутация като юрист, непримирим към негативните прояви в съдебната система, противопоставящ се на всякакви форми на корупция и прояви на несправедливост.

Считаме, че тя притежава необходимите нравствени и професионални качества, за да даде своя позитивен принос за решаване на проблемите, които стоят пред Висшия съдебен съвет при продължаване на реформите в съдебната система.

В публикуваната на сайта на Висшия съдебен съвет концепция Даниела Ангелова е изразила увереност и желание да работи за утвърждаване авторитета на съдебната система, да се бори за защита на нейната независимост. Тази нейна позиция подкрепяме безрезервно.

Даниела Ангелова е млад човек, изградил се като юрист в последните 22 години, необременен с тежкото наследство на тоталитарната власт преди 10 ноември 1989 г. Предвид възможностите, които стоят пред нея да повтори успешния си мандат като окръжен прокурор, считаме, че кандидатурата й за Висшия съдебен съвет е мотивирана единствено от желанието за безкористно себеотдаване в служба на правосъдието за постигане на задачите, които обществото поставя на дневен ред пред съвета.

Заложените в концепцията основни приоритети за бъдещата й работа във ВСС показват задълбочено познаване на проблемите в съдебната система. Поставя се ударение върху прозрачността в работата на съвета при провеждане на дисциплинарните производства; последователно провеждане на конкурсното начало за влизане в съдебната система и за кариерно израстване; създаване на условия за повишаване качеството на досъдебното производство с провеждане на инициатива за промяна на законодателството; равномерното разпределение на натовареността в отделните регионални звена на съдебната система и адекватно преразпределение на кадрите вътре в системата. Прави впечатление ангажираността на г-жа Ангелова с проблемите на съдебните служители, които имат своя съществен принос за добрата работа на правосъдните органи.

Не на последно място прокурор Ангелова поставя въпроса за взаимодействието на съвета с професионалните неправителствени организации. Асоциацията на прокурорите в Българие разчита на активизиране на контактите с Висшия съдебен съвет. Заявените насоки на работа са в унисон с намеренията на Асоциацията за развитието на съдебната система и решаване на основните проблеми на магистратурата в контекста на очакванията на обществото за изграждане на силно и независимо правосъдие. Приемаме предварително подадената ръка от кандидата за Висшия съдебен съвет и сме уверени, че в бъдеще обещанията ще бъдат спазени.

Призоваваме прокурорите, делегати на общото делегатско събрание, след като се запознаят с концепцията на прокурор Даниела Ангелова, да подкрепят кандидатурата й за член на Висшия съдебен съвет.

 

АСОЦИАЦИЯ

НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ