Печат 
Сряда, 12 Септември 2012

Асоциацията на прокурорите в България подкрепя кандидатурата на прокурор Михаил Кожарев за член на Висшия съдебен съвет.

Г-н Кожарев е издигнат за кандидат от събранията на прокурорите от Софийска районна прокуратура и Върховна административна прокуратура. Обстоятелството, че е подкрепен едновременно от две престижни прокурорски звена показва доверието, с което се ползва кандидата за висшия съдебен орган.

Господин Кожарев има над 30 години юридически стаж като юрисконсулт, съдия, прокурор и адвокат. Към настоящия момент заема длъжността заместник на главния прокурор при Върховната административна прокуратура. Член е на Асоциация на прокурорите в България.

Познаваме Михаил Кожарев като доказан професионалист, като колега, който е дал своя принос за доброто функциониране на правосъдната система. Професионалната кариера на прокурор Кожарев е преминала през различни звена в съдебната система. Той притежава отлична правна подготовка и е натрупал богат практически опит в областта на гражданското, наказателното и административното правораздаване

Отличната подготовка на кандидата в областта на административното право и процес е добра основа, която има потенциал да се разгърне в работата му като член на съвета. Магистрати с подобен професионален опит ще бъдат особено полезни за добрата нормативна дейност на Висшия съдебен съвет. Съдебната власт се нуждае от прозрачни и ясни регламенти, които да регулират по несъмнен начин дейността й.

Михаил Кожарев притежава високи нравствени и човешки качества, необходими за решаване на съществуващите проблеми и продължаване на реформите. Той има открит характер, отстоява интересите на колегите си, принципен е при взимане на решения, работи отлично в екип и се ползва с авторитет в професионалната общност.

В концепцията за бъдещата си работа във Висшия съдебен съвет г-н Кожарев заявява категорични и сериозни намерения за промяна на негативните практики и провеждане на нови тенденции в дейността му. Подкрепяме подобен подход и приемаме, че колегата Кожарев притежава необходимите качества, за да осъществи плановете си. Като представители на професионалната общност вярваме, че прокурор Кожарев ще удържи на обещанието за близко сътрудничество и взаимодействие с редовите прокурори чрез контактите си с неправителствените организации.

 Гореизложено ни дава основание да подкрепим кандидатурата на прокурор Михаил Кожарев за член на ВСС от квотата на прокуратурата, с убеждението, че ако бъде избран за такъв, той ще издигне с работата си авторитета на прокурорската гилдия, отстоявайки независимостта на системата и принципите на върховенство на закона.

 

АСОЦИАЦИЯТА

НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ