ДО :

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА   НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, 

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

 

 

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

           

            Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г.

            С посоченото предложение се предвижда да бъде изменена разпоредбата на Закона за съдебната власт, която предвижда механизъм за съответствие на най-ниското магистратско възнаграждение с удвоения размер на средномесечната заплата на заетите лица в бюджетната сфера, като вместо това основното месечно възнаграждение за най-ниските съдийски, прокурорски и следователски длъжности да се определя от Народното събрание с годишния закон за държавния бюджет.

            Както беше посочено в отвореното писмо на Съюза на съдиите в България от 21-ви октомври тази година, механизмът за съпоставяне с размера на средномесечните възнаграждения в обществения сектор се използва от българския законодател и за определяне на размера на възнагражденията на народните представители, на председателя на Народното събрание, на президента, на съдиите в Конституционния съд и на министрите. Предложеното от Министерството на финансите законодателно изменение, което премахва този механизъм само по отношение на реда за определяне на размера на магистратските възнаграждения, представлява опит за провеждане на целенасочена политика, демонстрираща налагане на силово решение, несъобразено с независимостта на съдебната власт и е проява на неуважение към съдиите, прокурорите и следователите. Предходните прояви на тази политика се изразяваха в открито демонстрираното от министъра на финансите пренебрежение към предписанията на съществуваща законова норма, в изразеното от него разбиране, че вместо да спазва закона, може да инициира неговата промяна, в противопоставянето на предприетите от Висшия съдебен съвет действия в рамките на неговата компетентност по управление на самостоятелния бюджет на съдебната власт.

            Предложената промяна относно реда за определяне на минималните възнаграждения на съдиите, прокурорите и следователите поставя магистратите в икономическа зависимост от ежегодно вземане на политическо решение на мнозинството в Народното събрание. Така предвиденият ред за зависимост на магистратските възнаграждения от решения, вземани всяка година от представители на законодателната власт, грубо засяга независимостта на съдебната власт. Същевременно предлаганото законодателно изменение не зачита стандартите, установени с международноправните актове, които Република България се е обвързала да изпълнява, каквито са Препоръки REC(2010)12 и REC(2000)19на Комитета на министрите до държавите – членки на Съвета на Европа, както и Европейската харта за статута на съдиите на Съвета на Европа.

            Призоваваме за незабавно оттегляне на предложението за замяна на предвидения в Закона за съдебната власт ред за определяне на възнагражденията за най-ниските съдийски, прокурорски и следователски длъжности. Като съсловни организации сме длъжни да изразим масовото неодобрение, което това предложение предизвиква сред магистратската общност и да заявим готовността да прибегнем до форми на протест в защита на независимостта на съдебната власт и за отстояване на професионалните си права, каквито наши колеги от други демократични страни са използвали.  Намираме за необходимо да Ви уведомим, че в случай на включването на това предложение в законодателния процес, ще предприемем незабавно действия по информиране на международните магистратски организации, в които членуваме, и на институциите на Съвета на Европа и на Европейския съюз, които продължават да прилагат мониторинг по отношение на България поради идентифицирани проблеми в областта на независимостта на съдебната власт от политическо влияние.              

 

СЪЮЗ НА             АСОЦИАЦИЯ НА               БЪЛГАРСКА        АСОЦИАЦИЯ              КАМАРА

СЪДИИТЕ            БЪЛГАРСКИТЕ                   СЪДИЙСКА        НА                                   НА

В                            АДМИНИСТРАТИВНИ       АСОЦИАЦИЯ     ПРОКУРОРИТЕ          СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

БЪЛГАРИЯ          СЪДИИ                                                                 В БЪЛГАРИЯ               В БЪЛГАРИЯ