Печат 

До

Народните представители

от 43 – то Народно събрание

                                                                                                                            

 

 

Уважаеми народни представители,

 

Обръщаме се към Вас, като Ви призоваваме да не подкрепите при второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт предложението, одобрено от Правната комисия на Народното събрание, според което съдиите, прокурорите и следователите следва да декларират пред Висшия съдебен съвет членството си в съсловни организации.

Считаме, че приемането на това предложение пряко ще засегне свободата на магистратите, като български граждани, на сдружаване и правото им на членство в организации за защита на професионалните права, гарантирани съответно в чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България. Създаването на задължение по силата на закон да се декларира упражняване на произтичащите от посочените разпоредби, както и от нормата на чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт права, представлява намеса в свободното им упражняване. Това е така, защото от факта на членство в професионална организация произтича задължение за съответния магистрат да декларира същото.

Намираме, че се явява лишено от легитимно основание оправомощаването на Висшия съдебен съвет да събира и съхранява информация за членството на съдии, прокурори и следователи в професионални организации. Съхраняването на такава информация от държавен орган има своя смисъл само ако това е свързано с изпълнението на функциите му. Наличието или липсата на членство на определен магистрат в съсловна организация няма отношение към нито една от възложените от Конституцията и ЗСВ кадрови и дисциплинарни правомощия на ВСС, доколкото принадлежността към съсловна организация не следва да се отчита при атестирането, повишаването или дисциплинарното наказване на съдиите, прокурорите и следователите. Достъпът от страна на Висшия съдебен съвет до информация за членския състав на съсловните организации създава предпоставки за неравнопоставено третиране на магистрати в зависимост от това дали те принадлежат към професионална организация и в коя от тях членуват.

При отхвърлянето от страна на Правната комисия на предложенията на вносителя на законопроекта да се счете за несъвместимо с упражняването на магистратска професия на членство в организации, засягащи независимостта на съдебната власт и следващото от него задължение за деклариране на такова членство, създаването на задължение за деклариране на членство в създадени в съответствие със закона и регистрирани надлежно професионални организации създава впечатление, че законодателят счита такова членство за укорима дейност, нуждаеща се от допълнително регулиране чрез създаване на задължения за членовете им. 

С оглед на изложеното Ви призоваваме да не приемате визирания текст, одобрен от Правната комисия, според който членството на съдии, следователи и прокурори в организации, създадени за защита на професионалните им права ще е обстоятелство, подлежащо на деклариране пред Висшия съдебен съвет.

 

ОТ ИМЕТО НА:

 

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ          

                                                                                                              АТАНАС АТАНАСОВ

 

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

                                                                                                           БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА

 

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                                                                                                                  ЕВГЕНИ ИВАНОВ