Асоциацията на прокурорите в България, чрез своя Управителен съвет, изразява  подкрепа си за кандидатурата на г-жа Гергана  Найденова Мутафова - Административен ръководител- Районен прокурор на Районна прокуратура  – град Пловдив, за член на Висшия съдебен съвет на Република България .

 Прокурор Гергана Мутафова е втори последователен мандат административен ръководител на втората по големина районна прокуратура в България. В продължение на седем години под нейно ръководство Районна прокуратура гр. Пловдив постига отлични резултати в борбата срещу престъпността, а г-жа Мутафова извоюва име на отговорен, честен и последователен човек и магистрат.

   Г-жа Гергана Мутафова е завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1998 г. и е правоспособен юрист от 2000г. През 2001 г. е  назначена като младши прокурор в Районна прокуратура- град Пловдив, а от 2003г. до 2006г. е прокурор в същата прокуратура. В периода 2006г г. до 2010 г. е Административен ръководител – Районен прокурор” на Районна прокуратура – гр. Асеновград. От 23.03.2010г. до момента е Административен ръководител – Районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Пловдив.

   Гергана Мутафова  е преминала множество допълнителни специализации и квалификации, като е придобила и други две магистърски степени – „Международни отношенияи право на ЕС“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, и „Финанси“ от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, което показва стремеж за повишаване на професионалния капацитет в условията на служебна натовареност, включваща и дейност по администриране.Тя е активен  участник в редица обучителни семинари, в които показва постоянен интерес към новостите в нормативната уредба, съдебната практика и правната доктрина.

   Въпреки своите административните отговорности, съответни на ръководния пост, който заема, прокурор Мутафова е наблюдаващ прокурор по текущи дела и преписки, като съчетава успешно същинската прокурорска работа, с административната такава – управление на човешки ресурси и бюджетиране.

   Познаваме г-жа Мутафова като юрист, непримирим към негативните прояви и практики  в дейността на съдебната система, противопоставящ се на  всякакви форми на корупция и прояви на несправедливост.

  Считаме, че тя притежава необходимите нравствени и професионални качества, за да даде своя позитивен принос за решаване на проблемите, които стоят пред Висшия съдебен съвет при продължаване на реформите в съдебната система.

   Отличната професионална подготовка, високата мотивация, чувството за отговорност и умението да работи в колектив, са утвърдили г-жа Мутафова като магистрат, заслужаващ авторитета си в професионалната гилдия.

    Г-жа Мутафова е член на Асоциацията на прокурорите в България от 2007г., а от 2013г. е заместник- председател на АПБ. В това си качество е участвала в работни групи към ВСС, представлявала е интересите на магистратите към Съвета по съдебна реформа към МП във връзка с последните изменения на ЗСВ и Конституцията, била съпредседател на Гражданския съвет към ВСС. Активното и членство в АПБ е сигурен гарант за подобряване на връзките и взаимодействието на ВСС с неправителствените организации.

   Придобития административен и професионален опит й дава възможност за сериозен и обективен анализ на дейността, задачите, и проблемите на първоинстанционните прокуратури. В този смисъл може съществено да допринесе за усъвършенстване на дейността на ВСС, особено в областта на кадровото обезпечаване на съдебната система.

    Публично заявените от  г-жа Мутафова идеи за утвърждаване авторитета на съдебната система, и за защита на нейната независимост,  подкрепяме безрезервно. Ясно формулираните  задачи и перспективи в бъдещата й работа в съдебния съвет показват отлично познаване на проблемите и предизвикателствата, които стоят пред българската магистратура по пътя на реформите.

  Отправяме нашия апел към народните представители, след като се запознаят с концепцията на прокурор Гергана Мутафова, да подкрепят нейната кандидатура за  член на Висшия съдебен съвет.