Печат 

ДО :  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ       НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЧРЕЗ : ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ПРАВНАТА КОМИСИЯ

КОПИЕ: ПРОКУРОСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

Уважаема г-жо Караянчева,

Уважаема г-жо Александрова,

Уважаеми дами и господа народни представители,

        

На 04.10.2019 г. средствата за масова информация съобщиха за депозирани в деловодството на Парламента допълнителни предложения за промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ),  чието обсъждане ще се състои при предстоящите дебати на второ четене на законопроекта.  

При справка в електронния сайт на Народното събрание се установи, че на 04.10.2019 г. в деловодството на Парламента е регистрирано предложение от представители на ПП „ГЕРБ”  и „Обединени патриоти” за допълнение на чл. 217 от ЗСВ, с приемането на което съществено ще бъдат ограничени източниците на финансиране на професионалните организации на магистратите. В подкрепа на своето предложение вносителите са изтъкнали довода, че законовата промяна цели да създаде по - високи гаранции, насочени към охрана на обществения интерес в областта на правораздаването. Според същите мотиви  ограничаването на външното финансиране на професионалните организации ще създаде допълнителна сигурност в гражданите за обективността и безпристрастността на магистрата  при изпълнение на неговите служебни задължения.

На същата дата е регистрирано  и предложение на ПП „Атака”  за промяна на чл. 217 от ЗСВ, съгласно коeто  на магистратите се отнема конституционно признато право на сдружаване. Предложението е мотивирано с лаконичния аргумент, че тази радикална мярка се налага по „разбираеми причини”, обусловени от консервативността на съдебната система.

През годините Управителният на съвет на Асоциацията на прокурорите в България  неотклонно и последователно е отстоявал становището, че именно зачитането на върховенството на закона и създаване на гаранции за неговото спазване е абсолютната предпоставка, която охранява законоустановените права на гражданите и юридическите лица. Поради това споделяме виждането, изразено от вносителите на първия законопроект, че при индикации за нарушение на този  фундаментален принцип следва да бъдат предприети мерки за неговата защита.  

С тревога, обаче, установихме, че в  законопроекта за намаляване на  източниците на финансиране на съсловните организации на магистратите, вносителите са изброили изчерпателно и по този начин са ограничили легитимните източници за формиране на бюджета на съсловните организации на магистратите. Изложените в мотивите доводи ни дава основание да заявим, че тази рестрикция ще доведе до съществено редуциране на дейността  на Асоциацията. Резултат – непропорционален  на преследваната от вносителите легитимна цел – гарантиране на безпристрастност и обективност на магистратите при изпълнение на техните служебни задължения.   

 

По тази причина, уважаеми дами и господа народни представители,  Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България категорично възразява срещу предложения законопроект за ограничаване на финансирането на съсловните организации на магистратите и апелираме към Вас  същият да бъде отхвърлен при последващите гласувания.

 

Съображенията  в подкрепата на нашето становище са следните:

 

Асоциацията на прокурорите в България е доброволно неполитическо сдружение на прокурори,  регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ като юридическо лице с нестопанска цел, чиято дейност се извършва в обществена полза. Приоритет в нашата работа имат дейностите по защита та интересите на прокурорите и повишаване на нивото на прокурорската компетентност чрез провеждане на обучителни мероприятия. 

 Асоциацията на прокурорите   е  сдружение на частното право по смисъла на чл. 44 от Конституцията. Поради това дейността на професионалната ни организация се ръководи и осъществява съобразно  принципи ( в т.ч. и принципите за формиране на бюджета), приложими за всички  сдружения на частното право. 

В своята богата съдебна практика Конституционният съд (КС)е очертал разликата между професионалните организации – субекти на частното право, каквато е и Асоциацията на прокурорите в България, и съсловните организация (т.н. „корпорации на публичното право”), каквито са например Българския лекарски съюз, Съюзът на стоматолозите в България и др.

Съгласно Решение № 29/11.11.1998 г. по конст.д. № 28/98 на КС и решение № 3/27.04.2000 по конст.д № 3/ 2000 г. на КС корпорациите на публичното право (за разлика от субектите на частното право)са онези професионални организации, които са създадени по силата на специален закон, а членството в същите е задължително. На тези правни субекти  държавата е възложила изпълнението на  публично - правни функции, в обхвата на които  са  включени и дисциплинарните и контролни правомощия по отношения на  членовете на съответната съсловна организация. Съгласно Решение 10/1994 по конст.д. № 4/ 1994 г. на КС, решение № 3/27.04.2000г. по конст.д. № 3/ 2000 на КС поради динамиката на обществените процеси е налице възможност държавата да възлага публични функции на професионална организация – субект на частното право. В този случай, обаче, волята на държавата не е императивна, а следва да бъде приета чрез изразяване на изрично съгласие  от страна на съответната организация.

Направената по- горе съпоставка е основният довод на Управителния съвет на АПБ срещу предложените законодателни изменения, въвеждащи рестрикции при формиране на източниците на бюджета на съсловните организации.

Апелираме към народните представители при последващите обсъждания на законопроекта да вземат в предвид, че Асоциацията на прокурорите в България:

 

  1. Не съставлява корпорация на публичното право, в смисъла посочен по- горе, поради което не изпълнява държавни функции;

 

  1.  Като частно - правен субект, основан на принципа на свободата на сдружаването, създаден да защитава интересите на своите членове, Асоциацията на прокурорите в България не е поемала ангажимент към държавата да осъществява публично – правни функции по отношение интегритета на магистратите (което правомощие е от изключителната компетентност на Инспектората на ВСС), както и да осъществява контрол върху изпълнението на служебните задължения от страна на своите членове, както и върху спазването на разписаните в Кодекса за етично поведение на българските магистрати морални норми за поведение. Поради това Управителният съвет намира за неприемливо, неоправдано и несправедливо Асоциацията да търпи негативни последици от действия на магистрати, независимо дали са  прокурори, съдии или следователи, за които априори не носи отговорност и няма правомощията да контролира. Ограничаването на източните на финансиране е именно такава неблагоприятна последица!

 

 

  1. Източниците на финансиране на Асоциацията на прокурорите в България подлежат на строга отчетност и контрол. На провежданите ежегодни общи събрания се дебатира и гласува годишния финансов отчет, който е публичен по своя характер, защото подлежи на обявяване в регистъра на ЮЛНЦ. Всеки един от нашите членове, както и външни за АПБ органи и лица, могат да се запознаят със съдържанието на отчета, респ. да осъществят контрол за източника на финансиране и за вида дейности, за които са използвани съответните парични средства.

В тази връзка бихме желали да изтъкнем, че приключилият вече проект на Асоциацията на прокурорите в България на тема: „Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете” получи висока международна оценка в доклада на Европейската комисия за България относно изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 2016 година.  Той е оценен като успешен и е посочен като положителен пример „към съобразеното с риска осигуряване на спазването на правните задължения”. Този проект е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

 

  1. Никога и по никакъв повод Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите вБългария не е искал и не е допускал дейността на съсловната организация да създаде опасност или директно да засегне права или основни свободи на гражданите на Република България. Противното означава нарушение от наша страна на конституционната забрана на чл. 44 ал.2 от  Основния закон.

 

Изложеното по- горе дава основание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България да изрази становището, че   внесеният законопроект за  ограничаването по законодателен път на възможностите за финансиране на съсловните организации на магистратите пряко засяга и ограничава дейността на сдружението, поради което той следва да бъде отхвърлен.  

 

Отново насочваме вниманието на народните представители към извода, че предложената в законопроекта рестрикция от една страна необосновано засяга правото на прокурорите  на свободно сдружаване, регламентирано в чл. 44 ал.1 от КРБ, а от друга страна не създава абсолютно никакви ефективни гаранции за почтеността и безпристрастността на магистратите при изпълнение на техните служебни задължения.  

 

         Относно предложението на представители на ПП „Атака” за забрана на професионалните сдружения на магистратите Управителния съвет на АПБ счита необходимо да отбележи, че това предложение пряко нарушава разпоредбата на чл. 44 ал 1 от КРБ, прокламираща правото на свободно сдружаване. Поради това и направеното предложение се явява  противоконституционно. Налице е реална опасност от  засягане на международния авторитет на България в случай, че тази забрана бъде гласувана и придобие своя легитимен характер.

 

         В заключение Управителният съвет на АПБ отново призовава всички народни представители при обсъждането на внесените предложения да се абстрахират от частния случай, породил идеята заограничаването на постъпленията в бюджета на съсловните магистратски организации и като съобразят изложените по- горе аргументи  да  отхвърлят  спорните законопроекти.  

 

 

Управителен съвет на

Асоциацията на прокурорите в България