Публикуваме  писмо на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България, адресирано до г-н Франс Тимерманс – първи заместник – председател на Европейската комисия, г-жа Вела Йоурова – Комисар по правосъдието, потребителите и равнопоставеност между половете. 

В писмото на  двете съсловни организации се аргументира тяхното становище относно  процедурата за избор на Главен прокурор на Република България.Същата е окачествена като законосъобразна, публична и прозрачна. Изразеното мнение е мотивирано с  хронологията на процедурата по избора, както и с представянето на номинирания кандидат  г-н Иван Гешев в продължилото почти десет часа изслушване от Пленума на ВСС.  Отразени са  и събитията, които   предшестваха и съпътстват  и понастоящем избора на Главен прокурор на Република България,   включително и публикациите в средствата за масова информация, насочени срещу  г-н  Гешев. Отбелязано е, че по тези публикации компетентните държавни органи в рамките на своята компетентност са извършили незабавно съответни проверки, при които не са били събрани данни за допуснати от г-н Гешев нарушения на закона.

Като осъждат опитите за вмешателство в правомощията ВСС във връзка с избора на нов Главен прокурор двете  професионални организации оценяват обстановката, съпътстваща неприключилия все още избор,  като опит за недопустима политическа намеса и изказват своето убеждение за законността на проведената процедура.

Писмото може да прочетете в прикачения файл.