Във връзка с течащата процедура за избор на главен прокурор на Република България Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България, в качеството си на съсловна организация на българските прокурори, споделя нагласите и очакванията на всички български магистрати и граждани за главен прокурор да бъде избран най- достойният кандидат.

В тази връзка изразяваме своята принципна позиция, че бъдещият главен прокурор следва не само да отговаря на формалните критерии, регламентирани в чл.170 от Закона за съдебната власт, но и да убеди цялото общество, че при избора му са следвани най- високите възможни стандарти.

На първо място, считаме, че терминът използван от законодателя, а именно „висока професионална компетентност“ следва да е съотносим към всеки един български магистрат- съдия, прокурор или следовател. Доколкото главният прокурор е призван да олицетворява системата на Прокуратурата на Република България, то същият следва да притежава „изключителна професионална компетентност“, да бъде отличен юрист, изграден  професионалист и личност с безспорен авторитет.

Прочети още...

 

 

Уважаеми дами и господа,

 Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България  разисква  представения от Министерството на правосъдието  проект за Закон за допълнение на Наказателно процесуалния кодекс, поставен за обсъждане пред членовете на Съвета  по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. С предложения проект се въвеждат специални правила за започване и провеждане на наказателно производство за умишлени престъпления, извършени от Председателя на Върховния касационен съд, Председателя на Върховния административен съд и Главния прокурор.

 Ние – членовете на УС на АПБ, като отчетохме констатациите в решението на Европейския съд за правата на човека по делото „Колеви срещу България“ от 2009 г.,относно нарушението на чл. 2 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, препоръките на  Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка /оценка/ [1] заявяваме нашата подкрепа на инициативата да бъде създаден механизъм за провеждане на разследване  срещу председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор на Република България.

Прочети още...

Уважаеми колеги, членове на Асоциацията на Прокурорите в България! 

С това писмо се обръщаме към всички вас за да ви запознаем с принципните позиции, идеи и  намерения и най - наболелите теми в живота на нашата организация, които бяха обсъждани на първото заседание на избрания от вас Управителен съвет.

Прочети още...

                                                                     ДО:

                                                              ПЛЕНУМА  НА

                                                              ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                              НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

              

        КОПИЕ:

        ПРОКУРОРСКА  КОЛЕГИЯ

        НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    

                 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 

На 17.01.2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет на Република България отложи гласуването на предложението да бъде увеличено с 10 %  основното трудово възнаграждение на магистратите и служителите от съдебната система. Решението беше широко отразено в средствата за масова информация, като предизвика сериозен обществен интерес. Едновременно с това, в магистратските среди започна широка дискусия и възникна полемика относно  справедливостта на избрания метод за изчисляване на увеличението на трудовото възнаграждение на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители от органите на съдебната система.

Прочети още...

Във връзка с исканията на служителите на затворите и служителите към Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието за конструктивен диалог с компетентните държавни институции относно условията на труд, при които изпълняват своите професионални задължения, Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България изразява безпокойство относно нормалното функциониране на пенитенциарната система в България.

Прочети още...