ДО:        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ     НА

44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

На Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България

Относно:  внесения в Народното събрание законопроект

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

 

Уважаеми г-н Председател,

 

  През миналата седмица се запознахме чрез медиите с внесения законопроект от група народни представители за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Направи ни силно впечатление факта, че внесените изменения не са коментирани и обсъждани предварително с представители на Асоциация на прокурорите в България - една от известните магистратски организации, които функционират в рамките на съдебната власт.

  Асоциацията на прокурорите в България  е  сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза по реда на ЗЮЛНЦ и като такова то се числи към нестопанския сектор. По своята правно-организационна форма Асоциацията на прокурорите  се явява сдружение на частното право по смисъла на чл. 44 от Конституцията, на което държавата не е възложила да изпълнява публични функции. Поради това дейността на АПБ, като професионална организация на магистратите, се ръководи и осъществява съобразно  принципи ( в т.ч. и принципите за формиране на бюджета), приложими за всички  сдружения на частното право. 

Прочети още...

   Асоциацията на прокурорите в България, чрез своя Управителен съвет, изразява  подкрепа си за кандидатурата на г-жа Гергана  Найденова Мутафова - Административен ръководител- Районен прокурор на Районна прокуратура  – град Пловдив, за член на Висшия съдебен съвет на Република България .

 Прокурор Гергана Мутафова е втори последователен мандат административен ръководител на втората по големина районна прокуратура в България. В продължение на седем години под нейно ръководство Районна прокуратура гр. Пловдив постига отлични резултати в борбата срещу престъпността, а г-жа Мутафова извоюва име на отговорен, честен и последователен човек и магистрат.

Прочети още...

 Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България  изразява категорично  своето несъгласие  против  действията в последните дни, с които отново се  провокира към обществена и политическа нагласа, насочена срещу Прокуратурата на Република България  и възможността й при условията за независимост да изпълнява конституционните си права, като се инициира дебат за нейното извеждане от съдебната власт.  Такова решение  ще разруши едно от най-добрите достижения на най-новото ни държавно устройство, възведено, за да се гарантира най-пълно разделението на властите.

Прочети още...

ДО

Висш адвокатски съвет

гр. София

ул. „Цар Калоян“ № 1 – а

 

ДО: 

Софийска адвокатска колегия

София 1309

Бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2 

 

КОПИЕ:

административен Ръководител-

районен прокурор на

Районна прокуратура-Благоевград

 

 

                            О Т В О Р Е Н О   П И С М О

 

         Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги,

         Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на Прокуратурата в Република България (ПРБ). Една от основните цели и дейности на Асоциацията е да обобщава и оповестява мненията и исканията на прокурорите, да пази техните законни права и интереси и да защитава професионалния им имидж.

         Наскоро, Управителния съвет на АПБ беше сезиран с писмо от административния ръководител на Районна прокуратура - Благоевград, в което са изнесени изключително обезпокоителни факти, засягащи личността на наш колега - прокурор и член на АПБ. Фактите са изведени от контекста на конкретно дело от наказателен общ характер, което се разглежда пред Районен съд - Благоевград. Заради висящността на процеса, в настоящето отворено писмо, няма да посочваме името на колегата и номера на делото.

         Обезпокоителното в писмото, което провокира настоящето ни обръщение, е свързано с поведението на защитниците (адвокати) в процеса. И защото сме запознати само с фактите, поднесени от едната страна, тук няма да цитираме и имената на адвокатите. А и не на последно място, най-малкото за да не им направим (макар и лоша) все пак реклама. Ще посочим само, че те са членове на Софийската адвокатска колегия (САК).

Прочети още...

По повод стремежа на отделни кръгове и медии да омаловажат усилията на прокуратурата за постигане на решителни успехи в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, Асоциация на прокурорите в България изразява категорично становище, че българските прокурори имат нужда от реална оценка на работата си!

Прочети още...