До

Народните представители

от 43 – то Народно събрание

                                                                                                                            

 

 

Уважаеми народни представители,

 

Обръщаме се към Вас, като Ви призоваваме да не подкрепите при второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт предложението, одобрено от Правната комисия на Народното събрание, според което съдиите, прокурорите и следователите следва да декларират пред Висшия съдебен съвет членството си в съсловни организации.

Считаме, че приемането на това предложение пряко ще засегне свободата на магистратите, като български граждани, на сдружаване и правото им на членство в организации за защита на професионалните права, гарантирани съответно в чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България. Създаването на задължение по силата на закон да се декларира упражняване на произтичащите от посочените разпоредби, както и от нормата на чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт права, представлява намеса в свободното им упражняване. Това е така, защото от факта на членство в професионална организация произтича задължение за съответния магистрат да декларира същото.

Прочети още...

ДО :

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА   НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, 

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

 

 

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

           

            Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г.

            С посоченото предложение се предвижда да бъде изменена разпоредбата на Закона за съдебната власт, която предвижда механизъм за съответствие на най-ниското магистратско възнаграждение с удвоения размер на средномесечната заплата на заетите лица в бюджетната сфера, като вместо това основното месечно възнаграждение за най-ниските съдийски, прокурорски и следователски длъжности да се определя от Народното събрание с годишния закон за държавния бюджет.

Прочети още...

   Реформата в съдебната система достигна своя решителен етап на развитие. На широко професионално обсъждане са поставени ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ.

  Асоциацията на прокурорите в България отчита значимостта на концептуалната идея за целта на предстоящите законодателни промени и необходимостта от осъществяването им, като тактическо средство за подобряване функционирането и администрирането на съдебната власт, и като гаранция за нейната независимост.

  Многократни са опитите за вмешателство на външни субекти в дейността на съдебната система. Наред с това, общественото доверие към дейността на магистратите достигна критично ниски стойности. Възникна необходимост от активна защита на професионалните интереси на прокурорите, поради което Асоциацията на прокурорите в България през годините дейно участва в организираните професионални дискусии и категорично отстоява своите становища по теми от стратегическа важност за съдебната власт и в частност за прокуратурата, като необходима част от нейната структура.  

  Участието на АПБ в създадената към Министерството на правосъдието работна група за обсъждане на предстоящите промени в ЗСВ е израз на убеждението, че  обединените усилия  и конструктивният подход ще предпоставят създаване на стабилни гаранции за независимостта на прокуратурата.   

Прочети още...

            ДО

            МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РБ

 

          КОПИЕ         НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ

 

КОПИЕ         МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

 

КОПИЕ         ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РБ

КОПИЕ         МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБ

 

 

МИНИСТЪР ГОРАНОВ,

 

На 26.02.2015 г. пред Висшия съдебен съвет на Република България заявихте: „Не мога да приема за нормално просто да има увеличения на заплатите, защото това го изисква законът”.

Асоциацията на прокурорите в България не може нито да приеме, нито толерира подобно отношение към законността. Ако в една държава министър не приема за нормално да спази закона, то този министър не живее в правова държава.

Припомняме, че разпоредбата, която не приемате за нормално да спазите, е предвидена в закона гаранция за независимостта на съдебната от изпълнителната власт. И затова е предвидена в закон от законодателната власт. Защото в правовата държава законите се спазват, а властите са разделени. Невъзможно е политически активните законодателна и изпълнителна власт да гарантират правата на човека без третата власт – съдебната. Припомняме Ви и думите на Монтескьо „Не може да има също така свобода, ако съдебната власт не е отделена от законодателната и изпълнителната. Ако тя е съединена със законодателната, животът и свободата на гражданина ще се окажат във властта на произвола, защото съдия ще бъде законодателят. Ако съдебната власт е съединена с изпълнителната, съдията би могъл да има силата на угнетителя.“

Прочети още...

    С предложената през месец октомври от Министерството на правосъдието Актуализация на Стратегията за съдебната реформа започна необратимия процес на промени  в съдебната власт.  Проведените дискусии в средите на магистратите и обявените становища идентифицираха слабите места в съдебната система. Категорична и осъзната е необходимостта  да се преодолеят грешките и злоупотребите в системата, които блокират нейното развитие и  подкопават нейния авторитет в обществото.  

Прочети още...