12 Септември 2012

Камен Ситнилски е издигнат за изборен член на Висшия съдебен съвет от прокурорите във ВКП, Софийска районна прокуратура, и от общото събрание на Апелативна прокуратура – София и Специализираната прокуратура. Обстоятелството, че прокурор Ситнилски е номиниран от няколко звена в прокуратурата показва признанието и уважението, което колегите изразяват към личните качества, професионализма и успешната му кариера като магистрат.

Камен Ситнилски е редовен член на Асоциацията на прокурорите в България. Участва активно в дейността на Асоциацията, като при възможност е подкрепял повечето от инициативите на УС на АПБ.

Прочети още...

12 Септември 2012

Прокурор Цветанка Гетова е административен ръководител на третата по големина районна прокуратура в България. В продължение на пет години под нейно ръководство Варненската районна прокуратура постигна отлични резултати в борбата срещу престъпността, а г-жа Гетова извоюва име на сериозен, честен и последователен човек и магистрат.

Г-жа Цветанка Тинкова Гетова се дипломира като юрист през 1996 г. Работи като прокурор в РП – Сливен, а след това е прокурор в РП – Варна. На 16.07.2007 г. встъпва в длъжност „Административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Варна. С Решение на ВСС е повишена на място в ранг „Прокурор в ОП”.

Прочети още...

12 Септември 2012

Асоциация на прокурорите в България подкрепя кандидатурата на прокурор Магдалена Лазарова за член на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Лазарова е доказан професионалист, прокурор, който е израстнал в кариерата, следвайки всички стъпала - от районната прокуратура, през окръжната инстанция до заместник административен ръководител в Апелативна прокуратура София. Тя  е млад човек, изградил се като юрист в последните 16 години, необременен с тежкото наследство на тоталитарното минало на съдебната власт.

Прочети още...

12 Септември 2012

Асоциацията на прокурорите в България, чрез своя Управителен съвет, изразява подкрепата си за кандидатурата на г-н Милчо Иванов Генжов - Административен ръководител Окръжен прокурор на ОП – град Габрово, за член на Висшия съдебен съвет на Република България от квотата на Прокуратурата на Република България.

Г-н Генжов е прокурор от кариерата, който е преминал всички етапи на кариерното развитие на прокурор, съответно на заемания от него пост към този момент. Стажът на кандидата в системата на Прокуратурата е над 30 години.

Прочети още...

12 Септември 2012

Валентина Драганова е издигната за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Аргументите им за това и мнението им е, че г-жа Драганова работи в съдебната система като прокурор дълги години и притежава всички необходими качества - лични и професионални, за да бъде член на ВСС.

Професионалният стаж на прокурор Драганова е протекъл изцяло в органите на Съдебната система, чиито механизми познава изключително добре. През 1984г. е назначена като младши прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, а през 1987 г. е вече зам. районен прокурор в Районна прокуратура - гр.София. В периода 1991г. – 2006 г. е прокурор в Софийска градска прокуратура. От 2006 г.до настоящия момент е прокурор във Върховна административна прокуратура на Република България.

Прочети още...