ДО

Висш адвокатски съвет

гр. София

ул. „Цар Калоян“ № 1 – а

 

ДО: 

Софийска адвокатска колегия

София 1309

Бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2 

 

КОПИЕ:

административен Ръководител-

районен прокурор на

Районна прокуратура-Благоевград

 

 

                            О Т В О Р Е Н О   П И С М О

 

         Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги,

         Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на Прокуратурата в Република България (ПРБ). Една от основните цели и дейности на Асоциацията е да обобщава и оповестява мненията и исканията на прокурорите, да пази техните законни права и интереси и да защитава професионалния им имидж.

         Наскоро, Управителния съвет на АПБ беше сезиран с писмо от административния ръководител на Районна прокуратура - Благоевград, в което са изнесени изключително обезпокоителни факти, засягащи личността на наш колега - прокурор и член на АПБ. Фактите са изведени от контекста на конкретно дело от наказателен общ характер, което се разглежда пред Районен съд - Благоевград. Заради висящността на процеса, в настоящето отворено писмо, няма да посочваме името на колегата и номера на делото.

         Обезпокоителното в писмото, което провокира настоящето ни обръщение, е свързано с поведението на защитниците (адвокати) в процеса. И защото сме запознати само с фактите, поднесени от едната страна, тук няма да цитираме и имената на адвокатите. А и не на последно място, най-малкото за да не им направим (макар и лоша) все пак реклама. Ще посочим само, че те са членове на Софийската адвокатска колегия (САК).

Прочети още...

По повод стремежа на отделни кръгове и медии да омаловажат усилията на прокуратурата за постигане на решителни успехи в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, Асоциация на прокурорите в България изразява категорично становище, че българските прокурори имат нужда от реална оценка на работата си!

Прочети още...

До

Народните представители

от 43 – то Народно събрание

                                                                                                                            

 

 

Уважаеми народни представители,

 

Обръщаме се към Вас, като Ви призоваваме да не подкрепите при второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт предложението, одобрено от Правната комисия на Народното събрание, според което съдиите, прокурорите и следователите следва да декларират пред Висшия съдебен съвет членството си в съсловни организации.

Считаме, че приемането на това предложение пряко ще засегне свободата на магистратите, като български граждани, на сдружаване и правото им на членство в организации за защита на професионалните права, гарантирани съответно в чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България. Създаването на задължение по силата на закон да се декларира упражняване на произтичащите от посочените разпоредби, както и от нормата на чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт права, представлява намеса в свободното им упражняване. Това е така, защото от факта на членство в професионална организация произтича задължение за съответния магистрат да декларира същото.

Прочети още...

ДО :

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА   НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, 

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

 

 

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

           

            Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г.

            С посоченото предложение се предвижда да бъде изменена разпоредбата на Закона за съдебната власт, която предвижда механизъм за съответствие на най-ниското магистратско възнаграждение с удвоения размер на средномесечната заплата на заетите лица в бюджетната сфера, като вместо това основното месечно възнаграждение за най-ниските съдийски, прокурорски и следователски длъжности да се определя от Народното събрание с годишния закон за държавния бюджет.

Прочети още...

   Реформата в съдебната система достигна своя решителен етап на развитие. На широко професионално обсъждане са поставени ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ.

  Асоциацията на прокурорите в България отчита значимостта на концептуалната идея за целта на предстоящите законодателни промени и необходимостта от осъществяването им, като тактическо средство за подобряване функционирането и администрирането на съдебната власт, и като гаранция за нейната независимост.

  Многократни са опитите за вмешателство на външни субекти в дейността на съдебната система. Наред с това, общественото доверие към дейността на магистратите достигна критично ниски стойности. Възникна необходимост от активна защита на професионалните интереси на прокурорите, поради което Асоциацията на прокурорите в България през годините дейно участва в организираните професионални дискусии и категорично отстоява своите становища по теми от стратегическа важност за съдебната власт и в частност за прокуратурата, като необходима част от нейната структура.  

  Участието на АПБ в създадената към Министерството на правосъдието работна група за обсъждане на предстоящите промени в ЗСВ е израз на убеждението, че  обединените усилия  и конструктивният подход ще предпоставят създаване на стабилни гаранции за независимостта на прокуратурата.   

Прочети още...