12 Септември 2012

Асоциацията на прокурорите в България, чрез своя Управителен съвет, изразява подкрепата си за кандидатурата на г-н Милчо Иванов Генжов - Административен ръководител Окръжен прокурор на ОП – град Габрово, за член на Висшия съдебен съвет на Република България от квотата на Прокуратурата на Република България.

Г-н Генжов е прокурор от кариерата, който е преминал всички етапи на кариерното развитие на прокурор, съответно на заемания от него пост към този момент. Стажът на кандидата в системата на Прокуратурата е над 30 години.

Прочети още...

12 Септември 2012

Валентина Драганова е издигната за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Аргументите им за това и мнението им е, че г-жа Драганова работи в съдебната система като прокурор дълги години и притежава всички необходими качества - лични и професионални, за да бъде член на ВСС.

Професионалният стаж на прокурор Драганова е протекъл изцяло в органите на Съдебната система, чиито механизми познава изключително добре. През 1984г. е назначена като младши прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, а през 1987 г. е вече зам. районен прокурор в Районна прокуратура - гр.София. В периода 1991г. – 2006 г. е прокурор в Софийска градска прокуратура. От 2006 г.до настоящия момент е прокурор във Върховна административна прокуратура на Република България.

Прочети още...

Асоциацията на прокурорите в България подкрепя кандидатурата на прокурор Михаил Кожарев за член на Висшия съдебен съвет.

Г-н Кожарев е издигнат за кандидат от събранията на прокурорите от Софийска районна прокуратура и Върховна административна прокуратура. Обстоятелството, че е подкрепен едновременно от две престижни прокурорски звена показва доверието, с което се ползва кандидата за висшия съдебен орган.

Прочети още...

Г-жа Елка Атанасова е пример за магистрат, който е посветил целия си професионален път, от завършване на университета до днес, на служба в Прокуратурата на Република България.

Колегата Атанасова завършва СУ „Св. Климент Охридски“ през 1991 г. и е правоспособен юрист от 1992 г. В същата година е постъпила на работа като младши прокурор в РП – Петрич, а от м. ноември 1993 г. е прокурор в РП – Петрич. От м. септември 1994 г. до м. май 2006 г. тя е заемала последователно длъжностите прокурор в РП – Сандански и районен прокурор на РП – Сандански, а през м. май 2006 г. – след почти 14 години стаж в районна прокуратура, е повишена като прокурор в ОП – Благоевград. От м. юли 2009 г. г-жа Атанасова е административен ръководител на ОП – Благоевград, която длъжност изпълнява и в момента.

Прочети още...

Асоциация на прокурорите в България подкрепя кандидатурата на прокурор Даниела Ангелова за член на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Ангелова е доказан професионалист, израстнала в кариерата, следвайки всички стъпала от районната прокуратура до ръководител на окръжната инстанция. Тя е деен член на Асоциация на прокурорите в България.

Прочети още...