Представяме Ви книгата на прокурор Владимир Вълев от ОП – Пловдив. Авторът е член на Асоциацията на прокурорите в България

линк към електронната книжарница

През вековете светът непрестанно се опитва да се справи с емиграцията, било то легална или нелегална. През всички тези десетилетия, прекарани в опити да се урегулира този процес, са приети множество международни договори.

Политиката на Европа в тази посока е непоследователна. Първоначално континентът опитва да защити територията и населението си. После доброволно приканва бежанците, обещавайки им подслон и закрила. Сега политиката на Стария континент се изразява в това, че тя търси начини да помогне на нелегалните мигранти, като възлага тази задача на специализирана агенция, а именно Агенцията за гранична сигурност и брегова охрана. Агенцията е известна с англоезичното си наименование – Фронтекс.

Събитията през последните години, и особено безпрецедентното увеличение на потоците от мигранти и бежанци, подложиха на изпитание доверието на гражданите в способността на Европейския съюз да управлява границите си. Кризата разкри слабости и пропуски в съществуващите механизми за управление на границите, които се оказаха недостатъчни, за да се гарантира ефективното им и интегрирано управление. Някои от държавите членки не съумяха да гарантират ефективен граничен контрол, както и установяването на самоличността и регистрацията на незаконните мигранти. Кризата също така показа, че ограниченията по отношение на Фронтекс  – недостатъчните ресурси по отношение на персонала и оборудването, невъзможността да инициира и осъществява операции по връщане и управление на границите, както и липсата на изрична функция за провеждане на операции по издирване и спасяване – засягат способността на Агенцията за ефективни действия и справяне със ситуацията.

В настоящата монография са анализирани функциите, правомощията и операциите на Агенцията за гранична сигурност и брегова охрана. Подробно е разгледана нормативната уредба и практиката на Съда на Европейския съюз. Направен е анализ на актуалните проблеми на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, като основен акцент е бежанският и имиграционен поток.

 

Представяме Ви книгата  “Организационно взаимодействие при противодействие на данъчните престъпления ” на Д-р Яна Николова.


Д-р Яна Николова има практически опит във  всички звена, които имат отношение към разгледания в настоящата книга организационен модел. Тя е работила като юрисконсулт  в дирекция „Обжалване” на НАП - Разград, като разследващ полицай в ОДМВР - Разград и като прокурор в Окръжна прокуратура - Шумен. Също така е хоноруван преподавател по наказателно право в направление „Национална сигурност” в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Представяме Ви книгата „Изключващи обществената  опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право - Теоретичен модел за законодателно развитие" на д-р Мирослав Овчаров. Авторът е член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България и временен преподавател в Националния институт на правосъдието - гр. София. Колегата работи като прокурор в Окръжна прокуратура - В.Търново и е автор на множество научни публикации по актуални въпроси на наказателното право, между които е и първото у нас монографично изследване на престъпленията против спорта като популярен правен и обществен феномен. За защитата на дисертационен труд по същата тема му е присъдена образователната и научна степен „Доктор по наказателно право" в ЮФ на ВТУ „Св. Кирил и Методий".

Кнегата представлява оригинален опит за задълбочено и всестранно научно-практическо изследване на обстоятелствата, изключващи обществената опасност. Нейната цел е да запълни празнината в българската юриспрунденция, породена от досегашната липса на подобно всеобхватно и систематизирано проучване. Това я превръща в първата цялостна монографична разработка по темата, която има амбицията да не е обременена от традиционните схващания в нашето наказателно право. Трудът е призван да даде убедителен отговор на въпросите относно правната същност и социално-историческите корени на оправдаващите деянието обстоятелства, за обективното състояние на тяхната актуална нормативна уредба у нас, да систематизира релеватната съдебна практика и да определи съотношението между българския нормативен регламент и относимото наказателно законодателство в Европа. Аргументирано е поставена под съмнение възприетата концепция за оправдаване на формално съставомерното деяние чрез изключване на неговата обществена опасност, като са предложени редица научни определения и обща класификация на оправдателните основания по българското наказателно право. В книгата са обосновани множество теоретични изводи и определения, на чиято основа е формулиран и цялостен теоретичен модел за законодателно развитие в относимата материя. Това придава ясна практическа насоченост на съчинението в опит за решаването на редица научно-приложни проблеми в разглежданата материя.

При написването на труда е ползван широк кръг от българска и преводна юридическа литература, множество публикации в периодиката у нас и в чужбина, както и относимото чуждестранно законодателство и актуалната съдебна практика на българските съдилища и на Европейския съд по правата на човека.

 

Чавдар Грошев е доктор по право, защитава докторантура на тема „Индивидуализация на наказанието". Работи последователно като адвокат, следовател, прокурор, зам. районен прокурор, а към момента е административен ръководител на Районна прокуратура -Пловдив. Хоноруван преподавател по наказателноправни науки към Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" и към УНЦ „Национална сигурност и обществен ред" във ВУСИ.

Прочети още...

Доц. д-р Ива Пушкарова е утвърден правен изследовател, преподавател по наказателно право в СУ ,,Св. Климент Охридски“ и АМВР и постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието.

Настоящата монография обобщава опита и възгледите ѝ като председател на Комисията по помилването през 2012–2017 г., когато са въведени реформи, признати от ЕСПЧ за най-добра практика

Прочети още...