Излезе от печат "Документни престъпления в практиката на ВС и ВКС“от Ралица Илкова. В сборника са включени 201 решения, постановени от върховната ни съдебна инстанция в периода 1955–2016 г. – както публикувани, така и непубликувани до момента. Включени са преимуществено актове, постановени в последното десетилетие, тъй като именно обсъжданите в тях казуси отразяват най-точно проявните форми на съвременната конвенционална престъпност, засягаща сигурността на документооборота. 

Прочети още...

С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес.

 Разглежда се както неговата обща характеристика, така и правилата за провеждане на съдебното следствие и за извършване на доказателствената и другата процесуална дейност на този етап във всички стадии на процеса и с оглед на всички правила – общи и особени.

Прочети още...

Монографията е посветена на правния режим на института на придобиване на собствени акции, регламентиран в ТЗ. Научните изследвания са направени в Института за държавата и правото при БАН, Института за правни изследвания в Лондон и Института за сравнително и международно частно право "Макс Планк" в Хамбург.

Прочети още...

Чавдар Грошев е завършил ОТ " Ген. Вл. Заимов" гр. Сопот, обл. Пловдивска през 1990г. През 1998 г. завършва специалност „Право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а през 1996г. завършва втора специалност "Журналистика" към Свободния факултет на същия университет. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор по право“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 1999г. до 2012г. работи последователно като адвокат към АК - Пловдив, следовател към ОСС- гр. Пловдив и прокурор при Районна прокуратура - гр. Пловдив. От 2012г. до момента е Зам.-административен ръководител на Районна прокуратура- Пловдив. Член на Асоциация на прокурорите в България

Прочети още...

На базата на предоставени статистически данни, от януари 2007 до декември 2008 г. от ГД „ИН” и 1828 броя определения на съда и протоколи на комисиите по чл. 17 от ЗИН в сила до 01.06.2009 г., е изготвен Доклад относно оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като алтернатива на наказанието “лишаване от свобода” в рамките на осъществена от „Асоциация за реинтеграция на осъдени лица” застъпническа кампания за намаляване на пренаселеността в българските затвори.

Прочети още...