Книгата е първото цялостно изследване у нас относно наказателното право на ЕС и относно европеизирането на българското наказателно право. Анализирана е компетентността на ЕС в областта на наказателното право. Изяснено е какво представлява първичното и какво представлява вторичното наказателно право на ЕС.

Систематизирани са всички области, в които е реализирана наказателноправната компетентност на ЕС - тероризъм; трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца; незаконен трафик на наркотици; незаконен трафик на оръжия; изпиране на пари; корупция; фалшифициране на платежни средства; компютърна престъпност; организирана престъпност; незаконна имиграция; расизъм и ксенофобия; замърсяване от кораби; увреждане на околната среда; нарушаване на правата на интелектуална собственост; престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Специално внимание е отделено на изясняването във всяка една от посочените области на стандартите, които са задължителни за държавите членки при формиране на националното им наказателно законодателство. Откроени са случаите, в които все още предстои българското наказателно право да бъде съобразено с тези стандарти.

Обяснен е процесът на европеизиране на българското наказателно право. Влиянието, което правото на ЕС оказва върху българското наказателно право, е разгледано в три основни аспекта: а/ съобразени с правото на ЕС приемане, изменение или отмяна на наказателноправни норми; б/ правни последици при противоречие на норми от българското наказателно право с правото на ЕС; в/ съобразено с правото на ЕС тълкуване и прилагане на българското наказателно право. Възприетият подход позволява да се открои влиянието на правото на ЕС както върху общата, така и върху особената част на българското наказателно право. Същевременно този подход позволява да се обоснове, че България като пълноправен член на ЕС има за източници на своето наказателно право източници на три правопорядъка – вътрешното право, международното право и правото на ЕС.

Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право; за работещите в институциите на законодателната и изпълнителната власт; за работещите в институциите на ЕС, както и за всички, които се интересуват от наказателно право – национално, международно и на ЕС.