С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес.

 Разглежда се както неговата обща характеристика, така и правилата за провеждане на съдебното следствие и за извършване на доказателствената и другата процесуална дейност на този етап във всички стадии на процеса и с оглед на всички правила – общи и особени.

В труда са разгледани и анализирани редица решения на ЕСПЧ, значителен брой решения на българския съд и са отправени препоръки за подобряване на възприетите у нас практически прийоми и препоръки de lege ferenda.

Монографията е с подчертано практическа насоченост. Съдържа научни и научно-приложни резултати, които отговарят на актуалните нужди от усъвършенстване на законодателството и практиката. Трудът е подходящ както за студенти, така и за практикуващи юристи.

Книгата може да бъде закупена на следния адрес: http://www.ciela.com/sadebnoto-sledstvie-v-nakazatelniya-protses.html

---

Десислава Петрова е родена през 1982 г. в гр. София. През 2005 г. е завършила право в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство в гр. София. От 2007 г. до 2010 г. е работила като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, след което и до момента е прокурор в същата прокуратура. Била е постоянен преподавател по наказателно право и наказателнопроцесуално право на кандидатите за младши прокурори випуск 2015-2016 г. в Националния институт на правосъдието. От 2013 г. е хоноруван асистент по наказателнопроцесуално право във факултет „Полиция“ на Университета „Академия на МВР“, а от 2016 г. и в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Водила е и лекционни курсове по наказателнопроцесуално право в АМВР. През 2015 г. придобива образователната и научна степен доктор по право.