Печат 

Книгата на Галина Тонева има интердисциплинарен харак­тер. Тя ще бъде полезна и за специалистите в областта на мате­риалното наказателно право и на наказателния процес. Стру­ва ми се, че ще бъде полезна и на студентите по право, които вече са решили да се посветят на наказателното правораздава­не. Ще ми се да мисля, че тя би била полезна и на политиците у нас – наложително е те не само да говорят за нуждата от създаването на Европейска прокуратура, а и да осигурят онези законодателни условия, които да ѝ позволят да функционира у нас.

За последното те ще бъдат значително облекчени – предложенията de lege ferenda на д-р Тонева са достатъчни за това. - проф. Борис Велчев, д.ю.н.

Галина Тоневае доктор по наказателно право и е преподавала в Академията на МВР и в Националния институт на правосъдието. Била е заместник-председател на Софийски апелативен съд и ръководител на наказателното отделение, както и заместник на Главния прокурор, отговарящ за ресори „Международна дейност на ПРБ и сътрудничество с Европейската комисия”, „Съдебна дейност и изпълнение на наказанията” и „Сътрудничество и взаимодействие на ПРБ с останалите държавни институции”. От 2015 г. е съдия във ВКС. Била е член на редица международни структури, сред които Комисия за ефективност на правосъдието към Съвета на Европа, Експертна група на Комисията за превенция на престъпността и наказателното правосъдие към ООН,Консултативна комисия към ЕК по въпросите на наказателната политика на ЕС, последната пряко ангажирана със създаването на Европейскатапрокуратура.

За покупка онлайн - https://ciela.com/evropeyskata-prokuratura-i-balgarskoto-nakazatelno-i-nakazatelnoprotsesualno-pravo.html