Книгата на проф. Сивков е посветена на координацията в държавното управление и нейното съотношение с централизацията и децентрализацията. Тя се спира на особеностите на координацията в държавното управление, нейните видове и проявления. Освен това са представени и различни теоретични модели на координация, които биха могли да имат практическо значение.

Прочети още...

Монографията „Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество” е първото цялостно изследване на нормативната база на гражданската конфискация в българската правна литература.

Изследването съдържа разнообразни и съществени елементи на новост, тъй като е осъществено върху режима на новия закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/, сила от 19.11.2012г.

Прочети още...

Монографията „Конфликтът на интереси по българското правос автор доктор Николай Николов има научнопрактически характер и цели изследване на елементи на правното явление „конфликт на интереси”, които не са разработвани до сега в българската правна доктрина.

Необходимостта от тази монография следва от затрудненията, които възникват в практиката от липсата на литература за основни елементи на правния институт - конфликт на интереси.

Важността на този въпрос следва от обстоятелството, че по режима на закона са задължени над 100 000 държавни служители от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и органите на местно самоуправление, които подготвят или приемат държавновластнически актове.

Прочети още...

Предмет на монографията е процесът по установяване на административното нарушение, налагането на административното наказание и оспорването на наказателното постановление. Разгледани са и въззивното производство пред районния съд по ЗАНН, касационното производство по глава XII от АПК, както и производството по възобновяване на административно-наказателните дела.

Прочети още...

В настоящото изследване са разгледани материалноправните предпоставки, пречките и особеностите при прилагането на чл. 78А от НК. Подробно са обсъдени процесуалните способи за разглеждане на делото по реда на глава XVIII от НПК, както и развитието на наказателния процес в досъдебната фаза и действията прокурора след приключване на разследването, свързани с изготвяне на предложение по чл. 375 от НПК.

Прочети още...