На базата на предоставени статистически данни, от януари 2007 до декември 2008 г. от ГД „ИН” и 1828 броя определения на съда и протоколи на комисиите по чл. 17 от ЗИН в сила до 01.06.2009 г., е изготвен Доклад относно оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като алтернатива на наказанието “лишаване от свобода” в рамките на осъществена от „Асоциация за реинтеграция на осъдени лица” застъпническа кампания за намаляване на пренаселеността в българските затвори.

Прочети още...

Със ЗИД НК, ДВ бр. 26 от 06.04.2010г., в сила от 10.04.2010г. законодателно беше възстановена възможността в чл. 212, ал.1 НК, предмет на документната измама да бъде и недвижимото имущество. С това обаче на практика не може да се очаква, че всички проблеми, свързани с имотните измами са окончателно и задоволително решени.

Книгата „Документни имотни измами" е опит да се даде отговор на основни практически въпроси, които възникват при тълкуването и прилагането на закона срещу явлението имотни измами, въз основа на теоретични изследвания и проучвания в продължение на около 5 години.

Прочети още...

Книгата на проф. Сивков е посветена на координацията в държавното управление и нейното съотношение с централизацията и децентрализацията. Тя се спира на особеностите на координацията в държавното управление, нейните видове и проявления. Освен това са представени и различни теоретични модели на координация, които биха могли да имат практическо значение.

Прочети още...

Монографията „Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество” е първото цялостно изследване на нормативната база на гражданската конфискация в българската правна литература.

Изследването съдържа разнообразни и съществени елементи на новост, тъй като е осъществено върху режима на новия закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/, сила от 19.11.2012г.

Прочети още...

Монографията „Конфликтът на интереси по българското правос автор доктор Николай Николов има научнопрактически характер и цели изследване на елементи на правното явление „конфликт на интереси”, които не са разработвани до сега в българската правна доктрина.

Необходимостта от тази монография следва от затрудненията, които възникват в практиката от липсата на литература за основни елементи на правния институт - конфликт на интереси.

Важността на този въпрос следва от обстоятелството, че по режима на закона са задължени над 100 000 държавни служители от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и органите на местно самоуправление, които подготвят или приемат държавновластнически актове.

Прочети още...