Предмет на монографията е процесът по установяване на административното нарушение, налагането на административното наказание и оспорването на наказателното постановление. Разгледани са и въззивното производство пред районния съд по ЗАНН, касационното производство по глава XII от АПК, както и производството по възобновяване на административно-наказателните дела.

Прочети още...

В настоящото изследване са разгледани материалноправните предпоставки, пречките и особеностите при прилагането на чл. 78А от НК. Подробно са обсъдени процесуалните способи за разглеждане на делото по реда на глава XVIII от НПК, както и развитието на наказателния процес в досъдебната фаза и действията прокурора след приключване на разследването, свързани с изготвяне на предложение по чл. 375 от НПК.

Прочети още...

Книгата е първото цялостно изследване у нас относно наказателното право на ЕС и относно европеизирането на българското наказателно право. Анализирана е компетентността на ЕС в областта на наказателното право. Изяснено е какво представлява първичното и какво представлява вторичното наказателно право на ЕС.

Прочети още...