С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес.

 Разглежда се както неговата обща характеристика, така и правилата за провеждане на съдебното следствие и за извършване на доказателствената и другата процесуална дейност на този етап във всички стадии на процеса и с оглед на всички правила – общи и особени.

Прочети още...

Монографията е посветена на правния режим на института на придобиване на собствени акции, регламентиран в ТЗ. Научните изследвания са направени в Института за държавата и правото при БАН, Института за правни изследвания в Лондон и Института за сравнително и международно частно право "Макс Планк" в Хамбург.

Прочети още...

Чавдар Грошев е завършил ОТ " Ген. Вл. Заимов" гр. Сопот, обл. Пловдивска през 1990г. През 1998 г. завършва специалност „Право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а през 1996г. завършва втора специалност "Журналистика" към Свободния факултет на същия университет. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор по право“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 1999г. до 2012г. работи последователно като адвокат към АК - Пловдив, следовател към ОСС- гр. Пловдив и прокурор при Районна прокуратура - гр. Пловдив. От 2012г. до момента е Зам.-административен ръководител на Районна прокуратура- Пловдив. Член на Асоциация на прокурорите в България

Прочети още...

На базата на предоставени статистически данни, от януари 2007 до декември 2008 г. от ГД „ИН” и 1828 броя определения на съда и протоколи на комисиите по чл. 17 от ЗИН в сила до 01.06.2009 г., е изготвен Доклад относно оптимизирането на условното предсрочно освобождаване като алтернатива на наказанието “лишаване от свобода” в рамките на осъществена от „Асоциация за реинтеграция на осъдени лица” застъпническа кампания за намаляване на пренаселеността в българските затвори.

Прочети още...

Със ЗИД НК, ДВ бр. 26 от 06.04.2010г., в сила от 10.04.2010г. законодателно беше възстановена възможността в чл. 212, ал.1 НК, предмет на документната измама да бъде и недвижимото имущество. С това обаче на практика не може да се очаква, че всички проблеми, свързани с имотните измами са окончателно и задоволително решени.

Книгата „Документни имотни измами" е опит да се даде отговор на основни практически въпроси, които възникват при тълкуването и прилагането на закона срещу явлението имотни измами, въз основа на теоретични изследвания и проучвания в продължение на около 5 години.

Прочети още...