Печат 

Конференцията е организирана от фондация „Конрад Аденауер” на тема “Укрепване на асоциациите на магистрати в югоизточна Европа – развитие на управленския състав, вземане на решения и сътрудничество.”

26.10.2011г. - 28.10.2011г, гр. Букурещ, Румъния

За периода от 26.10.2011г. до 28.10.2011г. делегация на Асоциацията на прокурорите в България - председателя на АПБ г-н Камен Михов, г-н Иво Радев – член на УС на АПБ и г-н Атанас Илиев – член на АПБ посети организирана в гр. Букурещ, Румъния от фондация „Конрад Аденауер” конференция на тема “Укрепване на асоциациите на магистрати в югоизточна Европа – развитие на управленския състав, вземане на решения и сътрудничество.”

В конференцията взеха участие представители на съюза на съдиите в България, както и делегати от Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Румъния, Македония, Черна гора, Сърбия и Германия.

На 27.10.2011г. след приветствените слова на г-н Торстен Гайслер – представител на фондация „Конрад Аденауер” и на г-н Лотар Джунерман – вице-президент на асоциацията на магистратите в Германия денят бе открит с пленарни сесии на тема „Взаимодействие между сдруженията на магистрати и изпълнителната власт в процесите на вземане на решения в областта на правосъдието. Добри практики” и „Ролята на професионалните сдружения на магистратите в процеса на реформа и модернизация в сферата на правосъдието”. В хода на пленарните сесии бяха посочени както примери на добро и ползотворно взаимодействие между властите, така и редица проблеми.

Делегати от Румъния споделиха, че редица законопроекти се изпращат от Министерство на правосъдието до професионалните организации на съдиите и прокурорите в страната за мнение, но не винаги тази инициатива е съпроводена с разумни срокове за изготвянето на качествени и обосновани становища. Представителят на асоциация на прокурорите в Сърбия очерта и проблеми във връзка с комуникацията с изпълнителната власт. Председателят на АПБ г-н Михов посочи активната роля на АПБ при обсъждането на редица законопроекти, включително на ЗИДЗСВ и проектът за нов НК.

Пленарната сесия продължи с дебати както относно взаимоотношенията с изпълнителната власт, така и по отношение на медийната политика и връзките с различни медии. Представители на професионалните сдружения от Черна гора, Румъния, Сърбия посочиха случаи, в които намесата на медиите по конкретно дело, независимо от фазата му, прераства в натиск върху магистратите и създава напрежение при вземането на решения от тяхна страна. Представителят на асоциацията на прокурорите в Черна гора сподели, че в редица случаи медиите нарушават презумпцията за невиновност, като коментират съдебните процедури, преди те да са завършили.

По време на пленарните сесии се взе решение въпросите по взаимодействието с изпълнителната власт и комуникацията с медиите, поради особеното им значение за професионалния живот и цели на магистратските сдружения да бъдат обсъдени и в хода на организирана кръгла маса-дискусия на тема „Представяне на магистратските интереси и мнения относно вътрешни и външни комуникации и връзки с Изпълнителната власт и други организации.”

В хода на проведената дискусия делегатите от АПБ представиха на своите колеги опита на АПБ и перспективите за развитие пред асоциацията при взаимодействието й с изпълнителната власт. Беше посочена създадената добра практика за сформиране на целеви комисии в АПБ за срочното и компетентно изготвяне на редица становища, както по изготвяни законопроекти, така и при конституирането на АПБ като страна по Конституционни дела. Относно връзките с медии и публичността в работата на асоциацията бе изтъкнато значението както на професионалното периодично издание на АПБ – бюлетин, така и на сайта на АПБ, който притежава и публична секция и възможност за комуникация между регистрираните потребители-прокурори. В хода на дискусията делегатите взеха единодушното решение, че взаимодействието с изпълнителната власт трябва да се основава на официални контакти и при стриктното спазване принципите на публичност и прозрачност.

Г-н Джунерман посочи като добра практика на германската асоциация на магистратите поддържането на постоянна връзка с медиите с оглед своевременната намеса на професионалното сдружение при случаите на значим медиен интерес с цел защита на професионалните интереси на магистратите.

Председателят на АПБ взе участие в организирана дискусия на тема: „Организационни предизвикателства при управление на бюджета, разработването на проекти и членството в професионална организация”. Г-н Михов представи пред участниците в дискусията българската асоциация на прокурорите, нейните цели и организация, създадената координационна мрежа, като изтъкна стремежът на АПБ към стимулиране на по-активната роля както на регионалните координатори, така и на всички членове на асоциацията в живота на АПБ. Бе обсъден опита на АПБ при изготвянето и работата по редица проекти, включително проектът на АПБ, финансиран от швейцарското правителство на тема “Борба с престъпленията срещу околната среда”, както и проект „Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България”, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

В последния ден на конференцията се проведе пленарна сесия на тема: „Международно сътрудничество и взаимодействие между асоциациите на магистрати”. Представители на проведените предния ден дискусии представиха приетите от делегатите решения. След проведените дебати участниците в пленарната сесия се обединиха около идеята, че балканските професионални асоциации следва да поддържат както формални, така и неформални контакти и да се обединят с цел отстояване и защита на независимостта на магистратите и подобряване на сътрудничеството в професионалната им дейност.