На 18.10.2013 година в Съдебната палата  гр. София се проведе семинар „Правото на убежище и наказателната отговорност”, организиран от Съюза на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите в България.  Съвместната инициатива  беше обявена в сайта на АПБ и ССБ.

Темата е съобразена  с най - актуалния обществен проблем – сирийските бежанци. Почти  две години продължава военният конфликт в Сирия, породен от действията на сирийското правителство за потушаване на гражданските протести от месец март 2012 година. „Арабската пролет” се трансформира  в гражданска война, в чиято основа лежат религиозни, политически и икономически интереси, а сирийският народ стана главния заложник във възникналия въоръжен конфликт.  Нестихващото насилие е принудило хиляди сирийски семейства да потърсят  спасение  в други държави. Съществено е нараснал броят на бежанците, преминали границата на страната без разрешение, търсейки убежище в България. Съществено се увеличи броя на делата по чл. 279 ал.1 от НК, приключили с осъждане на сирийски граждани, което предизвика противоречива обществена реакция.

Съдът и прокуратурата на Република България са изправени пред предизвикателството да не ангажират наказателната отговорност на  бежанците, потърсили убежище в България и едновременно с това да се   гарантира, че няма да бъдат допуснати членове на терористични групировки на територията на страната.  Ето защо и организаторите на семинара – АПБ и ССБ  формулираха своята цел – „да уеднаквим практиката си по този вид наказателни производства, така че никога чуждите граждани, които имат право на убежище да не бъдат наказвани като престъпници в нарушение на закона и същевременно националната сигурност да не бъде поставена в опасност”.

В семинара участваха съдии и прокурори от районните и окръжни съдилища и прокуратури в гр. Елхово, Свиленград,  Тополовград,  Ямбол, Хасково.

Семинарът беше открит от Председателя на УС на ССБ г-жа Таня Маринова и Председателя на АПБ г-н Евгени Иванов. В своите приветствени  слова те подчертаха значимостта и актуалността на темата.  Председателят на АПБ акцентира и върху това, че семинарът е първото съвместно мероприятие на двете съсловни организации. Участниците бяха приветствани от г-жа Павлина Панова – заместник председател на ВКС и председател на наказателната колегия на ВКС.  

 Гост на семинара беше г-н Субаш Уости – съветник по закрилата при Върховния комисариат на ООН за бежанците, който изнесе презентация на тема „Мандатът на Върховния комисариат на ООН за бежанците”.

Семинарът започна с лекция на тема „Правото на убежище”, изнесена от г-жа Илиана Савова – директор на програмата  за правна защита на бежанци и мигранти БХК. В своята лекция г-жа Савова  анализира международните и вътрешни нормативни актове, регламентиращи статута на бежанците – чл. 27 ал.2 от КРБ, Женевската конвенция от 1951 г., Нюйоркския протокол от 1967 година, Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за териториалното убежище и бежанци, Наредба за предоставяне и регламентиране на статута на бежанците, Закон за бежанците, Закон за убежището и бежанците, Европейски и минимални стандарти по убежището. Наред с това г-жа Савова  разгледа и въпросите относно доказателства, доказатествена тежест и принципа за разпределяне на доказателствената тежест при прилагането на Закона за убежището и чужденците.

Лекция изнесе г-жа Милена Славейкова  – съдия от Административен съд – София – град. Съдия Славейкова обсъди процесуалните въпроси, свързани с доказателствата и доказателствената тежест, съдебната практика по приложението на чл. 4 ал. 3 от ЗУБ,  във връзка с понятието за въоръжен конфликт и предостявяне на хуманитарен статут, практика на СЕС и ЕСПЧ.

Следобедът продължи в делова обстановка и оживени дискусии на тема :  „Предпоставки за отпадане на наказуемостта по чл. 279 ал. 5 от НК” , с водещи дискусията  съдия Мирослава Тодорова /СГС/  и прокурор Сава Петров /ВКП/ и   „Особености при доказването на предпоставките за отпадане на наказуемостта по чл. 279 ал. 5 НК” с модератори - съдия Велислава Иванова – СГС и прокурор Виктор Тарчев – СРП.