Печат 

На 20 март 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе  в гр. София семинар на тема  „Положението на пострадалите от престъпления в наказателното производство и достъпът им до правна помощ“. Семинарът е втори по ред от обучителния модул на тема „Правна помощ за пострадалия от престъпления”. Той е  организиран от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на по инициатива „Подобряване на защитата на правата на пострадалите: достъп до правна помощ”.  

Асоциацията на прокурорите в България е поканена да участва в пълния цикъл обучителни мероприятия, където е представлявана от г-жа Гергана Мутафова  - Заместник -председател на УС на АПБ и Административен ръководител на РП – Пловдив.

В  проведеното в гр. София обучение взеха участие прокурори –членове на Асоциацията на прокурорите  България, съдии, адвокати  и представители на Министерството на правосъдието.

Семинарът беше открит от д-р Мария Йорданова -директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, която приветства участниците и представи  основните дейности на Центъра и инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“ .

            След кратко представяне на всеки от участниците г-жа Гергана Мутафова   изложи основните правни стандарти, заложени в Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета, както и актуалното състояние на българската правна уредба в тази област. Г-жа Мутафова посочи, че наказателният процес често обръща повече внимание на правата на обвиняемите, а виктимологията присъства съвсем слабо в университетските учебни програми. 

            За информационните карти за правата на жертвите на престъпления в наказателното производство, част от Европейския портал за електронно правосъдие  говори г-жа   Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията.  Г-жа Петя Добрева, директор на дирекция „Правна помощ“ в Националното бюро за правна помощ очерта опита на Бюрото в осигуряването на правна помощ за пострадали от престъпления. Сред основните проблеми в работата с жертвите тя посочи липсата сред тях на адекватна информация и правна култура, както и много ниския праг на доход – критерий за отпускане на помощта. Г-жа Добрева изтъкна нуждата от разработване на минимални стандарти при предоставянето на правната помощ от страна на адвокатите, на надежден статистически модул за осигурената помощ, и описа демотивиращите последици от ниските адвокатски възнаграждения по Закона за правната помощ. В заключение тя направи кратко представяне на пилотния проект на Бюрото за национална гореща линия за първична правна помощ и изнесените консултативни линии в Сливен и Виден.  Адвокат Пламен Стефанов, координатор на Регионалния консултативен център във Видин, подкрепи становището, че правната помощ за пострадали заема твърде малък дял в общия обем предоставяна правна помощ и очерта трудностите, с които се сблъскват жертвите в изпълнителното производство по присъденото им обезщетение за претърпени вреди.

            Семинарът приключи с оживена дискусия, в която активно участваха представителите на АПБ.  Г-жа Гергана Мутафова се спря на малкия брой отпускани обезщетения по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления и невъзможността наказателен процес да бъде воден за всеки противоправен акт, от който пострадат граждани. Прокурор Радка Стоянова от Софийска градска прокуратура критикува настоящия Наказателно-процесуален кодекс, че отстъпва даже от достиженията относно правата на жертвите от 90-те години на миналия век, като конституира пострадалите като страни едва на съдебна фаза и не спазва докрай минимални стандарти като равенство на страните и защита на уязвимите групи пострадали.