Печат 

На 15.06.2014 г. в гр. София в сградата на Съюза на юристите в България  се проведе Годишното събрание на Асоциацията на прокурорите в България. На мероприятието присъстваха прокурори от цялата страна.

Общото събрание беше открито от г-н Евгени Иванов – Председател на УС на АПБ, след което участниците бяха поздравени от гостите  г-жа Богдана Желявска – председател на Българска съдийска асоциация, г-н Йосиф Герон – зам. председател на СЮБ, г-жа Румяна Тозова – управител на сдружението на разследващите магистрати и г-н Петко Петков - председател на камарата на следователите в България.. 

Общото събрание започна с представяне на    Финансовия  отчет за дейността на Асоциация на прокурорите в България през 2013 г. и  Одитен доклад за 2013 г. Прокурорите бяха запознати с приходите на АПБ за отчетния период и начина на разходване на набраните средствата. Специално внимание се отдели на необходимостта да бъде повишена  събираемостта на членския внос или да бъде увеличен размерът на членския внос, предвид ограничените финансови ресурси на АПБ. Общото събрание прие единодушно финансовия отчет и одитния доклад.

Г-н Иванов запозна присъстващите с дейността на АПБ за последната година. Асоциацията на прокурорите в България е участвала в множество международни прояви – 18-та конференция и Общо събрание на МАП, в Сърбия конференция на тема „Реформа на съдебната система и ролята на съсловните организации”. Продължава участието на  АПБ  по международния проект „Подобряване на защитата на правата на пострадалите: достъп до правна помощ”, подкрепен от Европейската комисия. Активно е се развива работат по проекта „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, популярен измежду колегите като „Екопроекта” или „Швейцарския проект” – проведени са два от предвидените три семинара за обучение на прокурори по проблемите във връзка с разследването на престъпленията против околната среда. Съвместно със Съюза на съдиите в България АПБ организирала семинар на тема „Правото на убежище и наказателната отговорност”. Наред с многобройните съвместни прояви с други професионални и неправителствени организации  АПБ, след проведено допитване между прокурорите, е излъчила кандидат за номинация за длъжността „Главен съдебен инспектор” на Инспектората на ВСС.  Асоциацията активно участвала и в законодателния процес, като изготвила и представила в Народното събрание свое становище по проекта на Наказателен кодекс. Наред с изброените дейности АПБ е участвала в множество мероприятия, организирани от други организации. Управителния съвет на АПБ се е произнасял със становище по всички значими за съдебната система проблеми, включително и по такива, за които е бил сигнализиран от членовете на Асоциацията.

Общото събрание прие единодушно отчета за дейността на АПБ, както и „Стратегията за дейността на АПБ”. Оживен диспут предизвика предложението да бъде увеличен членския внос. Участниците аргументирано изложиха своите мнения в подкрепа или против направеното предложение. След проведеното гласуване беше решено членският внос да бъде увеличен на 50 лв., считано от 01.януари 2015 година, като се изтъкна и необходимостта координаторите да се набележат конкретни мерки  за повишаване на неговата  събираемост. 

 Г-жа Недялка Попова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик беше удостоена с наградата „Прокурор на годината”  за нейния  принос в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и разпространението и употребата на наркотици. Г-н Виктор Тарчев от Софийска районна прокуратура бе удостоен също с награда „Прокурор на годината”  за принос в прокурорската професия и дейността на асоциацията.

Почетни грамоти за заслуги към Асоциация на прокурорите в България бяха връчени на г-жа Блага Георгиева - Заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свищов - благодарствена грамота за цялостен принос към АПБ и на г-н Димитър Хаджийски - благодарствена грамота за принос в международната дейност на асоциацията.