От 18.02.2015 до 20.02.2015 г.  в гр. Банкя се проведе  семинар на тема „Разследване и наказателно преследване на престъпленията срещу околната среда”. С това обучение приключи вторият етап от проекта   „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, организиран от Асоциацията на прокурорите в България.

  Проектът се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС. Основната цел на проекта е да бъде създадена мрежа от   прокурори,  които да бъдат обучени  за спецификите при разследването на престъпленията против околната среда, за да  подпомагат своите колеги при провеждане на разследване на този вид деяния.

Обучението започна с тест за участниците в прокурорската мрежа. Участниците отговаряха на въпроси, свързани с международното правната и вътрешното правна нормативна уредба регламентираща опазване на околната среда и  условията, при които се ангажира наказателната отговорност на нарушителите.

Семинарните занятия продължиха с решаване на казуси.  Първият обсъждан казус на посегателство срещу дивата природа беше представен от наблюдаващия прокурор от ОП – Сливен – г-жа Диана Стоева. В случая се касае за изграждане на рибарници в землището на с. Мечкарово, общ. Сливен. Било извършено продълбочаване на рибарниците, а добитата земна маса и баластра била струпани в по десния бряг на река Тунджа, в имоти, които попада в защитени зони „Адата Тунджа” и „Река Тунджа”.  В следствие от струпването на земна маса и движението на строителна техника били изкоренени и изрязани дървета от видовете бяла върба и топола, които представляват  част от природното местообитание, предмет на опазване на защитена зона „Река туджа1” и представляват местообитание на защитени видове птици, предмет на опазване в защитена зона „Адата Тунджа”. При проверката се установило, че от дейността по изграждане на рибарниците бил засегнат и друг имот, който също попадал в границите на защитените зони по „Натура 2000”. 

За решаването на казуса участниците в семинара бяха разделени на групи. Всяка група трябваше да  обсъди  и да представи своето решение по зададените въпроси: има извършено престъпление и каква е неговата квалификация; какво действия следва да предприеме прокурора при получаване на сигнала, с изложената по- горе информация и приложените   документи; какъв е предметът на доказването и какви действия по разследването е необходимо да бъдат проведени.   След представянето и обсъждането на решенията г-жа Стоева разказа за проведените процесуално – следствени действия по разследването на описания случай и  за резултатите от тях. Казусът е успешно решен от Окръжна прокуратура – Сливен. На съд е предадено едно лице, признато за виновно с Решение по н.а.х.д. № 320/2014 г. на ОС – Сливен.

Г-н Георг Тупарев представи казус за замърсяване на води, в следствие от стопанска дейност. Г- н Тупарев насочи вниманието  на участниците към възможните пречки от обективен и субективен характер, които препятстват своевременното подаване на информация за настъпване на замърсяването, респ. разкриването на обективната истина при разследването на подобен род деяния. Г-н Тупарев изнесе и лекция за добива на цветни и черни метали и екологичните опасности, свързани с тази дейност.

Семинарът приключи с лекция на г-н Джонатан Мур – прокурор от съда на Нейно Величество. Г-н Мур е прокурор от 24 години, 17 от които се занимава с престъпления против околната среда. В своята лекция той посочи най - разпространените престъпения против околната среда в Английското кралство и анализира причините, които мотивират извършителите към подобен род деяния – лесна печалба, колекционерска или ловна страст и др. Г-н Мур акцентира върху значението и сериозността на проблемите, възникващи във връзка с опазването на околната среда и предприетите мерки за противодействие  на този вид престъпления. 

 В края на семинара на всеки участник беше връчен сертификат за успешно завършено обучение.