На 12.12.2017 г. в гр. София Асоциацията на прокурорите в България, със съдействието на Прокуратурата на Република България, проведе еднодневен семинар на тема „Новите изменения в НПК”.  Лектори на семинара бяха г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор при ВКП; г-н Николай Георгиев – завеждащ отдел 05”Аналитичен” на ВКП и г-н Сава Петров – прокурор в отдел 04”Международен” на ВКП.

Събитието беше открито от г-н Евгени Иванов – Председател на Асоциацията на прокурорите в България. Като изрази благодарност към ръководството на ПРБ за оказаната подкрепа  г-н Иванов пожела на присъстващите магистрати ползотворна и ефективна работа.

На обучението присъстваха прокурори от цялата страна и от различни нива на прокуратурата. На тяхното внимание бяха поставени за обсъждане следните теми: „Въпроси на досъдебното производство, свързани с измененията  и допълненията на НПК „ДВ бр. 63/ 2017“( г-н Николай Георгиев), „Съсредоточаване на паралелни наказателни производства. Раздел 5 на Глава 36 на НПК“ (г-н Сава Петров) и „Разпоредително заседание в НПК“ (г-жа Мария Шишкова).

Семинарът протече под формата на оживени дебати и по този начин бързо излезе извън обичайните стандарти за този тип обучения. На лекторите бяха поставени  въпроси  по приложението на новите изменения в НПК, породени от конкретни казуси в практиката.

Колизията между административно-наказателната и наказателната отговорност при спазване на принципа „ne bis in idem”;  съотношението на чл. 81 ал. 3 с чл. 50 от НПК;  действията, които следва да предприеме прокурора, при наличие на паралелно производство в друга държава –член на ЕС; новите положения на разпоредителното заседание, действия на съда и срокове на произнасяне, съставляваха една малка част от темите, дискутирани на семинара.

         Мероприятието беше закрито с кратко поздравление от г-н Евгени Иванов, който изказа благодари на лекторите и присъстващите прокурори за конструктивното протичане на дебатите.