Асоциацията на прокурорите в България отбеляза една година от създаването на Европейската прокуратура. В рамките на традиционните обучения, които професионалното сдружение ежегодно организира, беше проведена  пролетната Академия на АПБ на тема -  „Европейска прокуратура. Основни принципи, статут и  взаимодействие. Постигнати резултати и предизвикателства пред правоприлагащите органи“.  

Мероприятието се състоя  в периода 26 -28.05.2022 в учебната база на ПРБ „Цигов чарк“. На него взеха участие прокурори от цялата страна.  

Конференцията беше открита от г-н Владимир Николов – Председател на управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Встъпителни слова изнесоха и г-н Ивайло Илиев – европейски делегиран прокурор и г-н Камен Михов – прокурор, завеждащ отдел 08-ми „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във ВКП.

При провеждане на конференцията бяха изнесени доклади от трима европейски делегирани прокурори. Техните доклади обхванаха следните теми:   „Общо въведение във функциите и принципите на работа на Европейската прокуратура. Структура, статут и компетенции  Приложение на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество и създаване на Европейска прокуратура и на Директива 2017/1371 на Европейския парламент и на съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на съюза, по наказателноправен ред.  Взаимодействие на ЕП с ПРБ. ( г-жа Светлана Шопова и г-н Ивайло Илиев ) и „Форми на сътрудничествос ОЛАФ, Евроджъст, Европол,Европейска сметна палата, Европейска комисия в рамките на процедурите на Европейската прокуратура. Практически въпроси относно материалните компетенции на ЕП. Упражняване на правомощия. (г-н Станислав Стойков).

Г-н Петър Маринов – представител на АФКОС (Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"),  представи на вниманието на присъстващите участници добрите практики на дирекцията при взаимодействието с ОЛАФ и институциите в страната ни. Той посочи предизвикателствата пред АФКОС и анализира възможностите за сътрудничество с българските институции.

Г-н Станимир Димитров и г-н Бисер Кирилов  - прокурори от отдел 08 ми на ВКП, споделиха пред аудиторията  практическия опит на прокурорите от ВКП при работа им  с прокурори от териториалните структури на ПРБ в противодействие на престъпленията срещу финансовите интереси на ЕС, натрупан след започване на дейността на Европейската прокуратура.   За материалните и процесуални аспекти на проблемите в практиката на престъпленията против финансовите интереси на ЕС и перспективи за преодоляването им de lege ferendaбеше изнесен доклад от г-н Дочо Дочев – прокурор от отдел 08 на ВКП.

Конференцията беше закрита с лекцията „Усложнени хипотези на измама в българския НК. Алтернативни квалификации при съвкупност“ ,  изнесена  от доц. д-р Ива Пушкарова.

В рамките на конференцията бяха проведени и дебати по проблемите, изложени в представените доклади. За ефикасното и ползотворно обсъждане на представените теми допринесоха модераторите  на събитието -   г-н Камен Михов, г-н Бисер Кирилов и г-н Дочо Дочев.