Ново строителство в Яйлата, въпреки че Европейската комисия съди България заради Калиакра

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“

изразява категорично несъгласие с проекта за надграждане на средновековната крепост в Защитена местност Яйлата. Последната от своя страна попада в Защитена зона Калиакра от европейската екологична мрежа Натура 2000. В момента България е изправена пред Съда на Европейския съюз заради прекомерното строителство на ветропаркове в района на Калиакра.

В един от лотовете на проекта „Яйлата – античната врата на Добруджа BG161PO001/3.1-03“ на община Каварна, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие, се предвижда строителство с цел надграждане на средновековната крепост Яйлата. Заповедта за обявяване на Защитена местност Яйлата разрешава реставрацията, но не допуска ново строителство.

Коалицията „За да остане природа в България“ подкрепя почистването на пътеките и реставрацията на скалната църква на Яйлата. За науката и туризма е важно да бъдат проучени и експонирани некрополът и уникалните скални ниши, които са разположени непосредствено над морето и са уникална атракция.

Но надграждането на крепостта от 3 на 6 метра и кулите с червена ламарина, „увенчани с метален шпил“, освен спорни естетически качества и липса на сигурност за археологическа достоверност, има следните отрицателни последствия за уж защитената природа в района:

- липсата на оценка за въздействие върху околната среда на проекта води и до липса на оценка за последствията върху  геоложката основа. И в момента някои от скалните ниши в района са със срутени покриви, което показва нестабилна скала. Натрупването на голямо количество строителен материал върху нездравата основа ще създаде опасност от нови срутвания;

- очаква се по време на строителството да бъдат утъпкани около 16 декара тревни степни съобщества, обект на опазване в Защитена зона Калиакра;

 - ще бъдат унищожени екземпляри от вида теснолистен божур, защитен вид по Закона за биологичното разнообразие.

Коалицията „За да остане природа в България“ призовава Министерство на околната среда и водите да спре проекта, докато той не бъде редактиран, така че да се гарантира спазването на режима за Защитена местност Яйлата и да не се стигне до увреждане на Защитена зона Калиакра.

 Повече информация:

- Катерина Раковска, WWF, 088 617 83 73

 Допълнителна информация:

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила”и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

Източник:  forthenature.org