Да опазим България чиста!

Започна втората фаза от проекта „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“.  В периода 26-28.02.2013 г. .Пловдив, хотел „Санкт Петербург”ще се проведе първото обучение на прокурори от районни и окръжни прокуратури на тема „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“.

Проектът се изпълнява от Асоциацията  на прокурорите в България и се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС. Целта на проекта е  да повиши компетентността и ефективността на прокуратурата при воденето на наказателни производства за  престъпления, насочени срещу околната среда. Семинарът беше открит от Виктор Тарчев – настоящ ръководител на проекта и член на УС на АПБ, който поздрави участниците от името на Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров, на Заместника на Главния прокурор на РБ г-жа Пенка Богданова и на г-н Евгени Иванов - Председател на УС на АПБ, като подчерта, че тяхното съдействие е изключително ценно за реализирането на проекта. Прокурор Тарчев запозна участниците с историята на проекта и акцентира върху неговата значимост – "Това е проект за България! Твърдо вярвам, че можем да опазим България чиста, че заедно можем да изградим ефективна и работеща мрежа от прокурори, които компетентно и почтено да разследват и наказателно да преследват престъпленията срещу околната среда, прокурори, които при нужда да оказват помощ на свои колеги в работата с такива престъпления и които да са пример за професионализъм".

На откриването присъства и г-н Камен Михов - Заместник на Главния прокурор на РБ  и член на УС на АБП, който пожела на всички успешна и ползотворна работа.  Г-н Михов призова участнците към открит диалог и дискусии, които да имат градивен ефект не само за проекта, но и за подобряване на закона и неговото прилагане.

Своите поздравления поднесе и г-н Виктор Престел – представител на швейцарските партньори по проекта., който изрази задоволство от неговото успешно реализиране.

 До края на деня бяха изнесени лекции на тема:

- „Общи положения – основни принципи в правната уредба, компетентни държавни органи по прилагане на специализираното екологично законодателство”, с лектор Георги Кузманов – прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас. Г-н Кузманов  направи обобщен преглед на правната уредба – вътрешно правна и международна, регламентираща  нарушения свързани с околната среда.  Изчерпателно посочи компетентните органи и  техните правомощия  

- „Източници на престъпленията срещу околната среда”.   Лектор  Ваня Меранзова – прокурор от Окръжна прокуратура – Стара Загора. Г-жа Меранзова представи обобщен анализ на съдебната практика и законодателство, като акцентира върху Постановление на Пленума  на ВС 2/78 г. и Тълкувателно решение 24/86 на ОСНК, които са запазили своята актуалност, Директива 2008/99 на ЕО „Защита на околната среда чрез наказателното право” и Директива 2008/123 ЕО  относно замърсяването на кораби и налагането на санкции.  

 Семинарният ден приключи с лекция на тема „Отграничаване на престъпленията срещу околната среда от административните нарушения и обикновените маловажни случаи” с лектор Атанас Илиев – прокурор в РП – Пловдив. Г-н Илиев систематизира критериите, които  разграничават маловажния случай на престъплението  от административното нарушение. Той представи електронния сайт, направен с цел както да се даде  публичност на проекта, така и да се осигури възможност за връзка между прокурорите от цялата страна да поставят своите въпроси във форума на сайта.