АПБ: Благодарим Ви!

Приключи първият от поредицата семинари организирани по проекта „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“, изпълняван от Асоциацията  на прокурорите в България, реализиран с  финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.

 С подробности за откриването на семинара и протичането на първия ден от занятията  Ви запознахме  в статията „Да опазим България чиста!”. 

 През следващите два дни от семинара бяха представени следните лекции: „Основни положения и понятия, регламентирани в законодателството за опазване на въздуха и органи по прилагането му” с лектор –  г-жа Ирена Сирашка – експерт  МОСВ.  Г-жа Сирашка коментира текстовете по чл. 352 от НК, 353 НК, и чл. 353е от НК, като акцентира върху разпоредбите на международните конвенции и на специалното вътрешно законодателство, към които препращат посочените текстове от Наказателния кодекс. След лекцията на г-жа Сирашка семинарните занятия продължиха на тема „Състави на престъпления против околната среда. Престъпления по глава Шеста от НК”, представена от проф. Момяна Гунева. В рамките на така очертаната тема и при активното участие на проф. Гунева бяха изнесени следните лекции: „Основни признаци на престъпленията по чл. 235-236 от НК” с лектор   г-н Атанас Илиев – прокурор от РП – Пловдив и „Чл. 237, 278 е,г, д  /бракониерствата дивеч, защитените видове, територии и т.н./ с лектор  и модератор – г-жа  Ваня Меранзова – прокурор от Окръжна прокуратура – Стара Загора.  

Наред с анализа на  признаците на престъплението от обективна и субективна страна, лекторите разграничиха съставите на престъпления срещу околната среда със сходни състави; насочваха вниманието на участниците към специфичните проблеми, които възникват при приложението на съответните състави. Като пример за това беше посочена  конкуренция между някои от формите на изпълнителните деяния по чл. 235 ал.1 от НК  - деянието „добива” в значителна степен се припрокрива с деянията „сече” и „извозва”. Анализираха се разликите  между формите на изпълнителното деяние „извозва” по чл. 235 ал.1 и „транспортира” по чл. 235 ал.2 от НК.  Силен интерес предизвика съпоставянето на чл. 235ал. 2 от НК / в случаите на укриване на дървесина/  с престъплението по чл. 294 от НК – лично укривателство.    По чл. 237 от НК  бяха дискутирани и хипотезите, при които с един и същ предмет на посегателство се осъществят съставите на различни престъпления и в тази връзка беше разисквано и понятието „дивеч”.  При анализа на престъпленията по чл. 278в от НК и 278 д от НК бяха анализирани понятията „защитена територия”, регламентирано в Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, както и „световно застрашен вид” и „европейски застрашен вид”. 

Вторият ден от семинара приключи с лекция на адв. Любомир Новиков относно предпоставките за образуване на наказателно производство за престъпления срещу околната среда и действия по разследването по тези дела. В рамките на своята лекция проф. Новиков посочи  причините, които създават пречки за успешното образуване и приключване на дела от този вид - неясните и неточни преводи на международно – правните норми и липсата на методика на разследване по този вид дела, слабата координация между институциите и липсата на единен понятиен апарат.

Последният ден на семинарните занятия приключи с лекция за престъпленията по чл. 238- 240 от НК, изнесена от г-н Георги Кузманов – прокурор от Апелативна прокуратура.  Г-н Кузманов насочи вниманието на участниците в семинара към разпоредбата на чл. 240 от НК, която криминализира случаите на стопански риболов в  териториалните води на Република България в Черно море.  Териториалните води в Черно море /или „териториалното море” по см. на чл. 5 от Закона за морските пространства/ са част от морското пространство наред с  вътрешните морски води,  прилежащата зона, континенталния шелф и изключителната икономическа зона. Нерегламентираният стопански риболов, извършван от чужд гражданин  във вътрешните морски води, прилежащата зона, континенталния шелф или  изключителната икономическа зона се явява несъставомерен по чл. 240 от НК.

Последната лекция  на тема: „Основни положения и понятия, регламентирани в законодателството за опазване на горите и органи по прилагането” беше изнесена от инж. Спасов – Изпълнителна агенция по горите. Лекцията предизвика оживена дискусия, при която участниците  поставихана лектора множество въпроси с практическа насоченост, свързани със задълженията на служителите от съответните държавни горски стопанства относно контролирането на разрешената сеч и последващото извозване и транспортиране на дървесината.

Семинарът  беше закрит от Ръководителя на проекта – прокурор Виктор Тарчев, който благодари на участниците за успешното провеждане на обучението: „Колеги, благодаря Ви за това, че участвахте активно в обучението! Когато писахме проектното предложение, силно се надявахме, че хора като Вас ще бъдат обучени. Безкрайно съм щастлив, че именно Вие сте избрани да участвате и че именно Вие ще застанете в челните редици срещу престъпленията, които застрашават природата ни!Благодаря Ви още веднъж! Благодаря и на лекторите за високото ниво, на което издигнаха обучението! Благодаря и на тези от Вас, които подадоха заявления за членство в АПБ и припознаха прнципите и целите й като свои собствени. Не забравяйте, че АПБ – това сме ние, прокурорите! Затова давайте идеи, участвайте активно в дейността й и отстоявайте престижа на прокуратурата. Благодаря и на тези, които не подадоха заявления за членство и не искат да бъдат членове на АПБ, защото истината е в свободния избор. Вярвам, че АПБ ще застане зад почтеността на всеки един от Вас, независимо дали е неин член или не! Благодаря Ви, бъдете здрави, пътувайте добре и на добър час!“