Конвенция по международната търговия със защитените видове от дивата фауна и флора

Уважаеми колеги, от плаката на МОСВ можете да се запознаете с правилата и процедурите за внос, износ и ре-експорт на защитените видове от дивата фауна и флора, както и контактна информация за контролните органи.