Семинар в в град Велико Търново, 22-24.04.2014 г.

В периода 22-24.04.2014 г. в   град Велико Търново, в Интерхотел „Велико Търново” се проведе второто обучително мероприятие на прокурори от районни и окръжни прокуратури на тема „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“.

Проектът се изпълнява от Асоциацията  на прокурорите в България и се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС.  Целта на проекта е да повиши компетентността и ефективността на прокуратурата при воденето на наказателни производства за  престъпления, свързани с околната среда.  

Семинарът започна на 22.04.2014 г. и беше открит от г-н Евгени Иванов – Председател на УС на АПБ. В своето приветствено слово г-н Иванов отбеляза, че началото на мероприятието съвпада с  Международния ден на Земята, което е още един повод за всички прокурори да оценят благата на природата, както и да положат всички усилия чрез проявен професионализъм и компетентност за запазят нейните дарове.  Председателят на АПБ изказа своята благодарност на участниците в семинара, за това че са се събрали в същия състав. Това е от изключителна важност за постигане на целите на проекта, тъй като  създаването на мрежа от  прокурори ще се максимално ще гарантира постигането на качествен резултат в разследването на специфичните престъпления, свързани с околната среда. Той обяви, че в следващия брой  на сп. „Теза” ще бъдат отразени подробности за проекта, екипа и за проведените обучителни мероприятия.

Участниците в мероприятието бяха поздравени и от ръководителя на проекта – Виктор Тарчев. Г-н Тарчев подчерта значението на проекта за повишаването на професионалната квалификация на прокурорите, тъй като се обсъждат престъпления, за голяма част от които липсва съдебна практика, а това създава затруднение при провеждането на разследване по подобни производства. Той обърна внимание на участниците, че лекционния материал от обучението в гр. Пловдив може да бъде намерен в   сайта на Екопроекта.  Г-н Тарчев предаде поздравите на Главния прокурор на РБ г-н Сотир Цацаров и на Заместниците на Главния прокурор г-жа Пенка Богданова и г-н Камен Михов към участниците и организаторите на обучението и пожела на всички спорна работа.

Семинарните занятия започнаха с лекция на г-жа Галина Балушева – експерт в МОСВ. Г-жа Балушева коментира основните положения и понятия, регламентирани в законодателството за опазване на водите и подчерта, че опазването управлението на водите е съвместна дейност, в която МОСВ изготвя плановете за управление на водите, изпълнявани от другите министерства. Г-жа Балушева запозна участниците в семинара с политиките и стратегиите на МОСВ предприети за опазване на околната среда, както и проблемите които се проявяват в координацията между министерството и министерствата – изпълнители на стратегиите. Обърна внимание, че всички международни актове, закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи опазването на водите се съдържат и в официалния сайт на министерството. Г-жа Балушева говори  за   регионалните структури на МОСВ, за правомощията на РИОСВ и подчерта значението на Дирекция „  Лабораторно аналитична дейност”  , от чиято компетентност е да установи вида, характера, механизма и степента на замърсяване на водите.

Семинарът продължи с лекции на  тема „ Чл. 352 НК и чл. 352 а НК – основни признаци и особености”, изнесени от г-жа Диана Кипрова – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна; „Чл. 353б – чл. 353в НК /отпадъци/ - основни признаци и особености” с лектор г-н Милчо Генжов – Окръжен прокурор на ОП – Габрово; „Чл. 253д – 353 е НК – основни признаци и особености”  с лектор Николай Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе.  Наред с подробния анализа на деянията от обективна и субективна страна лекторите коментираха  ратифицираните от България международни договори и конвенции във връзка с опазване на околната среда и задълженията, които произтичат за България във връзка с ангажиране на наказателната отговорност на нарушителите.

Г-жа Кипрова коментира Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения. Директивата  задължава държавите – членки да гарантират, че за нарушения на екологичното законодателство могат да бъдат подведени и юридически лица; да инкриминират подбудителството и помагачеството към такива деяния и да обявят за престъпление  всички  деяния, съдържащи се в списъка на директивата. 

Г-н Генжов разясни подробно  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.  Регламентът  установява процедури и режими за контрол върху превоза на отпадъци, в зависимост от произхода, местоназначението и маршрута на превоза, вида на превозваните отпадъци и вида третиране, което се прилага върху отпадъците на тяхното местоназначение.  Като страна-членка на ЕС, България прилага пряко Регламент 1013/2006  и спазва изискванията относно превозите на отпадъци в рамките на общността, както и относно вноса и износа на отпадъци към и от EC.  Чрез разпоредбата на чл. 116 от Закона за управление на отпадъците България вменяваконтролът върху трансграничния превоз на отпадъци в пряко в задължение на министъра на околната среда и водите, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директора на Агенция "Митници" .

Г-н Николов обърна внимание на участниците, че решението на българския законодател да инкриминира деянията по  чл. 356г. и следващи от НК  не е произтекло в следствие от поето от страната международно задължение, а е резултат от  възникналата необходимост след аварията в Чернобил да бъдат предоставени максимални гаранции за живота и здравето на хората.

По време на семинара лекция на тема „Доказателства и доказателствени средства в разследването на престъпления срещу околната среда” изнесе адв. Любомир Новиков.

Проф. Момяна Гунева  обстойно анализира проблемите, които произтичат при  доказването на престъпления по чл. 353ж и чл. 353з от НК.

Семинарът приключи с дискусия, на която беше обсъдена актуалната прокурорска практика в страната и проблемите на които се натъкват прокурорите при разследването на дела по обсъжданите в семинара текстове. Лекторите и участниците се обединиха категорично около извода, че въпреки многобройните подзаконови нормативни актове, към които препращат бланкетните норми на НК,  е налице нормативна празнота по съществени проблеми.  

Въпреки интензивната и натоварена програма на участниците в семинара беше осигурено свободно време и за посещения на забележителностите на старопрестолния град.