Съвместен семинар на Окръжна прокуратура – Плевен и ОД-МВР-Плевен, 14-05-2014г.

На 14-05-2014год., в салона на ОД-МВР-Плевен се проведе съвместно обучително занятие на Окръжна прокуратура – Плевен и ОД-МВР-Плевен.

В инициираното от Асоциацията на прокурорите в България мероприятие, участие взеха г-н Иво РАДЕВ – Окръжен прокурор в ОП – Плевен и Зам.Председател на АПБ, г-н Йордан КАМЕНОВ – Директор на ОД-МВР-Плевен, административните ръководители на районните прокуратури Плевен, Червен бряг, Левски, Кнежа и Никопол, професионалното ръководство на ОД-МВР-Плевен, началниците на РУП на територията на област Плевен, разследващите полицаи, ръководителите на сектори и групи в ОД-МВР - Плевен.

Приветствия към участниците поднесоха г-н Иво РАДЕВ – Окръжен прокурор и г-н Йордан КАМЕНОВ – Директор ОД-МВР-Плевен, след което бяха представени темите „чл.235 – чл.240 НК – основни признаци и особености“ и „чл.167 – 169г НК – основни признаци и особености“.

Първата тема беше представена от г-н Христо КИНОВСКИ – районен прокурор в Районна прокуратура – гр.Никопол, който акцентира най-вече върху специфичните особености в текстовете на чл. 235 ал.1 и ал.2 НК, от гледна точка на формите на изпълнителното деяние, взаимовръзката между нормите на НК и ЗГ, обективната и субективната страна на деянието и пр. Въпросните разпоредби от наказателния кодекс касаят престъпления, свързани с незаконния добив и съхранение на дървен материал.

Втората тема беше презентирана от г-н Владимир НИКОЛОВ – районен прокурор в Районна прокуратура – гр.Плевен, който насочи вниманието на присъстващите върху спецификата при разследването на престъпленията свързани с упражняване политическите права на гражданите. Особено внимание беше обърнато на измененията и допълненията в Наказателния кодекс – в частност разпоредбите на чл.168а НК относно отпечатването на бюлетини за гласуване в нарушение на установените правила, както и държането и разпространението на такива бюлетини.

И двамата лектори споделиха положителен опит и добра практика във връзка с разследването на престъпни деяния досежно гореизброените текстове, като изложенията им се базираха основно на материали от проведени мероприятия по проекти на АПБ през настоящата година в гр.Пловдив и в гр.Велико Търново – в частност по съвместния Българско-швейцарски проект на АПБ. Двете лекции бяха изслушани с внимание и интерес от присъстващите.

След приключване на изложенията мероприятието беше закрито, като преди това бе дадена висока оценка на чисто практическата полза от подобни занятия и изразено взаимно намерение за прерастване на инициативата в трайна система от съвместни мероприятия с оглед повишаване професионалната квалификация и подобряване взаимоотношенията между служителите на прокуратурата и МВР.

Професионалното ръководство на прокуратурата в област Плевен, в лицето на г-н Иво РАДЕВ – Окръжен прокурор и Зам.председател на АПБ, г-н Владимир НИКОЛОВ – районен прокурор на РП – Плевен, г-н Ивайло ТОДОРОВ - районен прокурор на РП – Червен бряг, г-н Ангел ТАНЕВ - районен прокурор на РП – Кнежа, г-н Цветомир ПАПУРКОВ - районен прокурор на РП – Левски и г-н Христо КИНОВСКИ - районен прокурор на РП – Никопол и регионален координатор на АПБ – всички членове на АПБ, останаха впечатлени от отношението на професионалното ръководство на ОД – МВР – Плевен в лицето на Директор Йордан КАМЕНОВ и Зам.Директор Валери ПЕТКОВ към проведеното мероприятие, които бяха осигурили присъствието както на голяма част от разследващите полицаи, така и на голяма част от началниците на РУП, сектори и групи в ОД. Наред с изказаната благодарност беше обърнато специално внимание на изключително добрите професионални отношения изградени между органите на прокуратурата и полицията, които намират своето положително отражение в резултатите на двете институции.