Прокурори от АПБ въведоха 80 паркови служители в „дебрите” на наказателния процес

По покана на Асоциация на парковете в България  двама прокурори, членове на Асоциацията на прокурорите в България, взеха участие в 5-дневно обучение за повишаване на капацитета на 80 служители от администрациите на природните и националните паркове, което се проведе в град Априлци, общ. Троян в периода 26 - 30 май 2014 година.

Целта на обучението е повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазване на природата, на защитените територии и мрежата НАТУРА 2000.

На обучението присъстваха представители на парковите дирекции в България, ИАГ, МОСВ, РИОСВ и редица НПО.  Като основна цел на обучението беше поставена задачата за разнообразяване на източниците на финансиране и иновативни методи за управление на защитените територии в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество, по силата на договор No. CSP 001/03.09.2012. Партньори на проекта са:  Биоселена - Фондация за биологично земеделие, Българска фондация биоразнообразие, Българско дружество за защита на животните,WWF-Дунавско-Карпатска програма България, Фондация за опазване на селско-стопанските сортове в Европа, Про-натура/Приятели на земята Швейцария, Мреж аз обмен и устойчиво развитие, Швейцарска лига за защита на птиците и други неправителствени организации.

В рамките на проекта като обучители – лектори по темата „Престъпления срещу природата”, от страна на Асоциацията на прокурорите в България,  се включиха районният прокурор на РП Тетевен Николай Пончев и районният прокурор на РП Разлог Ружена Кондева-Елчинова.   

Същите проведоха обучение на 28.05.2014 г. от 09.00 до12.30 ч. в хотелски комплекс „Априлци“ в  град Априлци.

Прокурор Николай Пончев е участник е в проекта на Асоциацията на прокурорите в България „ПОВИШАВАНЕ НА КОНТРОЛА И СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ“, който се   реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд  „Сигурност“  на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество,  за намаляване на икономическите и социални неравенства  в рамките на  разширения  ЕС.

Прокурор Ружена Кондева-Елчинова е доктор по право. Разработеният от нея дисертационен труд е на тема „Разследване на престъпленията против горското стопанство“. През 2013 г. е преминала   обучение за обучители по европейско екологично право по  програма на ЕК, Европейския институт  по публична администрация /EIPA/, Люксембург.

Прокурор  Николай  Пончев се спря подробно относно разследване на престъпленията против обществените отношения, свързани със защитата на околната среда - опазване на дивеча и рибата като национално богатство и особеностите на процесуалната дейност при разследването и доказването им. Той посочи и основните проблеми - липса на система, подчинена на общи цели и цялостна концепция и  описателно - бланкетния характер на наказателно-правните норми с природозащитна насоченост, което създава трудности при тълкуването им. Като проблем при прилагането беше посочено и  обстоятелството, че в големия брой случаи наказателно-правните норми са реплика на административно-наказателните разпоредби, което поставя въпроса за приложимия закон. Затруднения произтичат  и от факта, че със защитата на околната среда са ангажирани много и различни органи с недоизяснени функции и е налице дублиране на правомощията.

Прокурор Ружена Кондева-Елчинова разгледа особеностите при разследване на престъпленията против горското стопанство. Голям интерес предизвика поставянето на проблемите, свързани с особеностите на административния  и  наказателен процес при разследване на престъпленията срещу природата и отговорностите на  компетентните  органи и институции в двата случая. На служителите на парковите дирекции беше подробно обяснено в кои случаи се сезират правозащитните органи, като им беше разяснен начина на работа на прокуратурата, реда за водене на предварителните проверки и образуване на наказателно производство.

Двамата лектори представиха накратко някои от  престъпни състави, свързани с констатираните от служителите на парковите дирекции нарушения в защитените територии, свързани с горското и ловното стопанство, посегателства над защитени видове и обекти и увреждане на територии и хабитати, обект на опазване.

Освен изнасянето на лекция, включваща и презентация се  проведе оживена дискусия относно определяне на приложимите практически критерии за отграничаване на престъпленията от административните нарушения и деянията по чл. 9 ал.2 НК.

Двамата обучители нагледно показаха какво трябва да бъде минималното съдържание, което трябва да се представи в сигнала до прокуратурата  и  необходимите документи в изпращащата се до прокурора административно-наказателна преписка - акт да установяване на административно нарушение, рапорти, констативен акт, протоколи, сведения, обяснения, справка относно предишни нарушения и др.  Разяснено беше  по какъв начин допуснатите нарушения и непълноти в хода на първоначално  започнатото административно производство, по- късно в хода на образуваното наказателно производство може да се отразят на успешния край на разследването.

От страна на участващите горски и паркови служители бяха зададени конкретни въпроси относно непосредствените действия, които те трябва да предприемат, за да допринесат за успешното наказателното преследване на неправомерните посегателства срещу природата, както и как трябва да действат, за да може да се съберат годни доказателства, които да послужат на наказателното производство.  В хода на дискусията бяха начертани и основните проблеми при досъдебното разследване - първоначалното  откриване на правонарушения по отрасловите закони се извършва от горски и паркови служители, които не са част от правозащитните органи и в тази връзка не могат да извършват процесуално-следствени действия. В  хода на наказателно производство се вплитат специални правила от административното производство и усложнения  възникват в случаите на незаконосъобразно или непрецизно извършени първоначални действия.  Бяха дадени конкретни примери относно казуси, при които са били провеждани проверовъчни действия преди образуване на наказателното производство и какво е било тяхното значение, след като наказателното производство е било образувано. Лекторите отговориха и на множество въпроси относно това по какъв начин в наказателния процес  са използвани материалите, събрани  от  административните органи непосредствено след започване на административно-наказателното производство. Обсъдени бяха възможностите относно  участието на горски служители при първоначални и неотложни процесуално-следствени действия.

Прокурор Ружена Кондева предостави статистически данни относно образуваните в последните години в РП Разлог досъдебни производства по чл. 235 и чл. 236 НК, брой образувани прокурорски преписки, от тях колко са били изпратени на административно-наказващ орган, водени досъдебнипроизводства, от тях внесени в съда, брой осъдени лица и други.

Накратко бяха засегнати въпроси относно особеностите на методиката и тактиката на разследване, като прокурорите Пончев и Кондева дадоха конкретни примери от своята практика с посочване на   най-често използваните процесуални способи за  събиране и проверка на доказателства по тези случаи.

Посочена беше важната роля на събиране на преки веществени доказателства при престъпленията срещу природата и възможностите за изземване и отнемане на предмета и средствата на тези престъпления, както и трудностите при тяхното задържане.

 Обсъдени бяха възможностите за прилагане на адекватни мерки срещу престъпленията против природата, които да бъдат комплексни.  

Интересът от проведеното обучение беше многопосочен - както за обучаващите се, така и за прокурорите, които участваха като обучители.